Woo-verzoek

Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

De Woo is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Zo krijgt u meer inzicht in het handelen van de gemeente. 

In de Woo zijn categorieën van informatie aangewezen die de gemeente op termijn actief openbaar moet maken. Naast deze categorieën zal de gemeente uit eigen beweging zoveel mogelijk andere informatie ook openbaar maken. Dit gebeurt nu al via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Daarnaast kan iedereen door middel van een Woo-verzoek altijd vragen om bepaalde informatie openbaar te maken.

Wat moet ik doen?

Direct regelen via webformulier

Woo-verzoek indienen

Indienen per brief of mondeling

Als u niet in de gelegenheid bent om dit per brief of via het webformulier te doen, dan kunt u uw Woo-verzoek ook mondeling indienen. U moet daarvoor wel een afspraak maken.
Let op: indienen per whatsapp, sms, e-mail of fax is niet mogelijk.

Waar moet uw verzoek aan voldoen?

  • U geeft duidelijk en zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Het gaat om publieke informatie die is neergelegd in één of meer documenten. Ook e-mailberichten, sms- en Whatsapp-berichten, filmopnamen en opnamen van telefoongesprekken vallen onder documenten.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • Het verzoek bevat uw naam en adres en is ondertekend.

Termijnen

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Het college kan deze termijn verlengen met 2 weken. Als een verzoek zo omvangrijk is dat niet binnen de termijn van vier weken kan worden beslist, dan neemt de gemeente contact met u op om te overleggen.

Besluit op Woo-verzoek

Het college beslist op uw Woo-verzoek. Het uitgangspunt is dat de gevraagde informatie openbaar gemaakt wordt. Maar er zijn soms redenen waardoor dat niet kan. Bijvoorbeeld als de persoonlijke levenssfeer van iemand in het geding is. Dan wordt een verzoek om informatie geheel of gedeeltelijk afgewezen.