Duurzaamheid in de tuin

Niet alleen in uw huis of bedrijf kunt u verduurzamen. Ook buiten in uw tuin, op uw terrein of op uw dak kunt u veel doen aan besparing van het milieu. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van regenwater. De gemeente Baarn onderneemt en steunt diverse initiatieven. U kunt gebruikmaken van een aantal subsidies.

Maatregelen en subsidieregelingen

 • De gemeente vervangt gemengde riolering: loos geen vervuilende stoffen in een regenwaterriool!  
 • Aanleg van groene daken: u kunt gebruikmaken van een gemeentelijke  subsidie;
 • Afkoppelen van regenwater: gemeentelijke subsidie;
 • Aanschaf van een regenton of compostvat: gemeentelijke subsidie;
 • Initiatieven met subsidie van het waterschap;
 • Minder stenen in uw tuin: Operatie Steenbeek.

Op deze pagina leest u meer over deze maatregelen en subsidieregelingen. 

Vervangen gemengde riolen

Nadelen gemengd riool

Veel riolen in Baarn zijn nu nog ‘gemengd’. Dat wil zeggen dat het relatief schone regenwater van de straat samen komt met vuil (huishoudelijk) afvalwater in één buis. Vervolgens gaat het water gemengd naar de rioolwaterzuivering.

Gemengde riolen zijn niet efficiënt en hebben belangrijke nadelen:

 • Regenwater zakt niet de bodem in, maar wordt afgevoerd. Daardoor verdroogt de bodem en de natuur.
 • De afvoer van het regenwater naar de rioolwaterzuivering kost energie;
 • Schoon regenwater wordt vermengd met vuil water. Daarna moeten we veel moeite doen om het water weer schoon te krijgen.
 • Door zwaardere buien tegenwoordig, kan het regenwater de riolen en putten overstromen. Dat geeft niet alleen wateroverlast, maar ook vuil water op straat of in vijvers. Dit is ongezond voor mens en dier.

Vervanging door gescheiden riolering

De gemeente Baarn vervangt zo veel mogelijk gemengde riolen door een gescheiden riolering. De gescheiden riolering vangt het regenwater apart op en scheidt het van vuil afvalwater. Dit regenwaterriool staat in open verbinding met vijvers en sloten. Of het regenwater wordt direct in de bodem ingebracht. Dit is goed voor de natuur, voor de mens en voor de portemonnee.

Wat u kunt doen

Het is belangrijk dat er geen vervuilende stoffen in het (regenwater)riool komen.

In een wijk met een gescheiden stelsel:

 • wast u de auto op straat alleen op daarvoor aangewezen plekken (die lozen op het vuilwaterriool)
 • of wast u de auto een biologisch afbreekbaar wasmiddel.

Groene daken: wat zijn dat en welke subsidie is er?

Groene daken zijn platte of licht hellende daken met een begroeiing van planten. Deze daken hebben een aantal belangrijke voordelen onder andere dat ze de onderliggende ruimte isoleren, bijdragen aan biodiversiteit en de omgeving verkoelen door verdamping. 

Over de subsidie

We vergoeden 1/3 (één-derde) van de kosten van aanleg van het groene dak, met een maximum van € 30,- per vierkante meter. De maximum bijdrage per perceel is € 10.000,-. De kosten voor een constructieberekening (een controle van de draagkracht van het dak en de onderliggende constructie) door een gecertificeerd bureau vergoeden wij volledig, tot een maximum van € 200,-. Een constructieberekening is niet verplicht, maar raden we wel aan. Eventuele schade van aanleg en beheer van een groen dak zijn volledig voor eigen risico van de eigenaar van de constructie. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het aan te leggen groene dak minimaal 6 m2 groot zijn.

Subsidie voor een groen dak aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan online:

DigiDAanvraag duurzaamheidssubsidie

eHerkenningAanvraag duurzaamheidssubsidie

U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voldoet aan de eisen van de subsidieregeling. Ook vertellen we u voor hoeveel subsidie u, op basis van de door u aangeleverde informatie, in aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunt u aan de slag met de werkzaamheden. Mocht er nog informatie ontbreken, dan nemen we contact met u op. De hoogte van de subsidie stellen we pas vast na aanleg van het groene dak. Hiervoor moet u de werkzaamheden gereed melden bij de gemeente. Lees van tevoren goed door welke gegevens u nodig heeft bij gereedmelding (zie artikel 8 van de subsidieverordening), zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Gereedmelding van aanleg

Na aanleg kunt u de werkzaamheden gereed melden via:

DigiDVaststelling duurzaamheidssubsidie

eHerkenningVaststelling duurzaamheidssubsidie

Afkoppelen van regenwater, hoe gaat dat en welke subsidie is er?

U kunt het regenwater van uw dak of van uw terras of oprit ‘afkoppelen’ van het riool. Dat wil zeggen dat u het regenwater dat op deze oppervlakken valt niet meer naar het (gemengde) riool gaat, maar in uw eigen tuin of huis wordt opgevangen. U kunt het daardoor gebruiken voor bijvoorbeeld het sproeien van uw tuin, voor een vijver of u infiltreert het in de bodem. Zo gaat u zuinig om met regenwater en met het riool. U kunt een Afkoppelcoach vragen u te adviseren over het afvoeren van regenwater. Neem hiervoor contact op met Alice Latumahina (beleidsadviseur), e-mail a.latumahina@baarn.nl.

Over de subsidie

De gemeente vergoedt de volledige kosten van afkoppelen van hemelwater van bestaande verharde oppervlakken, tot een maximum van € 10,- per m2. De eerste 10 m2 vergoeden we sowieso tegen € 10,- per m2. De maximum bijdrage per perceel is € 5.000,-.

We vergoeden de afkoppelvoorzieningen alleen als uw regenwater in de huidige situatie loost op een gemengd riool (waarin afvalwater en regenwater gezamenlijk worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie). Woont u in de wijk Eemdal, dan loost uw regenwater al op een regenwaterriool en is afkoppelen niet nodig. Woont u in het buitengebied en loost u uw vuilwater op een drukriool? Dan komt u niet voor subsidie in aanmerking. Op een drukriool mag u geen regenwater lozen, omdat dit systeem is ontworpen op het enkel afvoeren van huishoudelijk afvalwater. Nieuwe gebouwen mogen ook geen regenwater lozen op een gemengd riool. Daarom krijgt u voor het afkoppelen van een nieuw gebouw ook geen subsidie.

U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u het regenwater volledig loskoppelt van het gemengde riool. Een systeem waarbij overtollig water overstort op het gemengde riool keuren wij af, tenzij er geen andere mogelijkheid is om het regenwater te verwerken. Voor zo’n systeem heeft u vóór aanleg toestemming nodig van de gemeente. Wij verstrekken sowieso alleen subsidie aan afkoppelprojecten waarvan de aanvraag is ingediend voordat de werkzaamheden zijn gestart en waarvoor wij vóór aanvang van de werkzaamheden een positieve voorlopige beschikking hebben afgegeven. Als u geen tijd heeft om te wachten op deze voorlopige beschikking (bijvoorbeeld omdat de hovenier al in de startblokken staat), dan kunt u per e-mail contact opnemen met de gemeente om te overleggen of u een voorlopige, informele toestemming kunt krijgen om de werkzaamheden aan te vangen in afwachting van de voorlopige beschikking. Weet u niet zeker op wat voor systeem u uw afval- en regenwater loost? Neem dan contact op met de gemeente voor meer informatie.

Subsidie voor het afkoppelen van regenwater aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan online:

DigiDAanvraag duurzaamheidssubsidie (met DigiD)

eHerkenningAanvraag duurzaamheidssubsidie (eHerkenning) 

U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voldoet aan de eisen van de subsidieregeling. Ook vertellen we u voor hoeveel subsidie u, op basis van de door u aangeleverde informatie, in aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunt u aan de slag met de werkzaamheden. Mocht er nog informatie ontbreken, dan nemen we contact met u op. De hoogte van de subsidie stellen we pas vast na aanleg van het groene dak. Hiervoor moet u de werkzaamheden gereed melden bij de gemeente. Lees van tevoren goed door welke gegevens u nodig heeft bij gereedmelding (zie artikel 8 van de subsidieverordening), zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Daarnaast vindt u onderaan deze pagina de 'Bijlage: Richtlijnen capaciteit afkoppelvoorziening'. Hierin leest u bijvoorbeeld over de manier waarop u het af te koppelen oppervlak kunt berekenen.

Gereedmelding van aanleg

Na aanleg kunt u de werkzaamheden gereed melden via:

DigiDVaststelling duurzaamheidssubsidie

eHerkenningVaststelling duurzaamheidssubsidie

Compostvaten en regentonnen: subsidie

Compostvaten en regentonnen leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzamere tuin. 

 • Met een compostvat maakt u compost van groente-, fruit- en tuinafval. Met compost kunt u grond in tuinen verbeteren. En composteren zorgt voor minder huishoudelijk afval.
 • Met regentonnen kunt u regenwater duurzamer gebruiken. Het vermindert onnodig gebruik van drinkwater.

Over de subsidie

De gemeente vergoedt 21% van het aanschafbedrag van een compostvat of een regenton. Het maximumbedrag dat de gemeente vergoedt is € 100,-. Voorwaarde voor de subidie is dat de producten aangeschaft zijn bij één van de deelnemende ondernemers in Baarn: Woonwarenhuis Nijhof, DHZ Vakman Ploeg of Hubo bouwmarkt.

Subsidie voor een compostvat of regenton aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dat kan online:

DigiDAanvraag duurzaamheidssubsidie (particulieren met DigiD)

eHerkenningAanvraag duurzaamheidssubsidie (organisaties met eHerkenning)

U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voldoet aan de eisen van de subsidieregeling. Ook vertellen we u voor hoeveel subsidie u ontvangt. Dit berekenen we op basis van de informatie die u aanlevert.
Als er informatie ontbreekt, dan nemen we contact met u op.

Subsidie vanuit het waterschap

Heeft u een goed idee om uw buurt beter bestand te maken tegen klimaatverandering of om de kwaliteit en beleving van water bij u in de buurt te verhogen? Maar valt uw idee niet onder de subsidieregelingen van de gemeente? Ook het waterschap heeft subsidies beschikbaar voor initiatieven van inwoners en stichtingen. Kijk of uw idee in aanmerking komt voor een subsidie van het waterschap.

Minder stenen in uw tuin: Operatie Steenbreek

Als regenwater niet op stenen oppervlakte valt, loopt het ook niet naar de riolering. Daarom stimuleert de gemeente Baarn minder of geen stenen oppervlaktes in tuinen en andere terreinen van particulieren.

Operatie Steenbreek, waarbij de gemeente zich heeft aangesloten, is een landelijk organisatie die zich hard maakt voor onverharde tuinen. Naast de voordelen voor regenwater in de bodem, geeft een onverharde tuin ook meer biodiversiteit boven en onder de grond en minder last van hitte in uw tuin. Planten warmen minder op dan stenen en verkoelen zelfs door verdamping van water. Meer weten? Kijk op https://www.operatiesteenbreek.nl/.

Wilt u ook uw tuin of terrein ‘ontstenen’? De gemeente kan u helpen met informatie en door u in contact te brengen met de juiste organisaties. Meldt uw initiatief aan bij de gemeente. De beste initiatieven dingen bovendien mee naar de jaarlijkse ‘Steenbreek trofee’. Als het ontstenen van uw omgeving leidt tot minder regenwater naar het gemengde riool, komt het initiatief ook in aanmerking komen voor de afkoppelsubsidie.

Nuttige sites over duurzaam waterbeheer

Een handige, nuttige, inspirerende en leuke website over duurzaam waterbeheer in eigen huis en tuin is www.huisjeboompjebeter.nl.

Veel handige informatie vindt u ook op de klimaatwebsite van het waterschap Vallei en Veluwe: www.klimaatvalleienveluwe.nl.

Bijlage: Richtlijnen capaciteit afkoppelvoorziening

Bovengronds regenwater opvangen: berekenen oppervlakte tuin

Voor elke m2 (dak-)oppervlak die u afkoppelt, heeft u een halve m2 ruimte in uw tuin nodig. Hierbij moet u rekening houden met het volgende: de plek in uw tuin waar het regenwater wegzakt, ligt minimaal 1,5 meter uit de gevel van uw huis en minimaal 2 meter vanaf grote bomen. Deze afstanden zijn zo gekozen dat fundering en eventuele kelder van uw pand geen last ondervinden van het wegzakkende regenwater.

Ondergronds regenwater opvangen: bepalen bergingscapaciteit regenwater

Voor elke m2 (dak)oppervlak heeft u een bergingscapaciteit van minimaal 15 liter nodig. Die berging kunt u maken van bijvoorbeeld:

 • Een kunststof infiltratiekrat dat is omwikkeld met geo-textiel. De bovenkant van dit krat moet minimaal 60 cm onder de grond liggen. Dit is diep genoeg om te voorkomen dat het krat bevriest tijdens vorstperiodes. Het gat dat u voor een dergelijke voorziening moet graven moet minimaal 1,10 m diep zijn.
 • Een grindkoffer. Kiest u voor deze variant, hou er dan rekening mee dat voor eenzelfde hoeveelheid regenwater een 3 keer zo groot volume nodig is in vergelijking met het infiltratiekrat. Dit komt doordat de holle ruimte tussen de grindkorrels ongeveer 30% van het totale volume bedraagt.

Berekenen (dak)oppervlak

Voor het bepalen van het dakoppervlak dat voor subsidie in aanmerking komt, gaat het alleen om de horizontale projectie van uw dak. Bij een plat dak is dat eenvoudig: het oppervlak is daarbij gelijk aan de lengte maal de breedte. Heeft u een schuin dak, dan gaat het om de oppervlakte die het zou hebben als het plat was geweest. Anders gezegd: de oppervlakte komt dan overeen met de lengte van het dak maal de breedte (inclusief dakgoot) van uw woning/bedrijfspand.

Schematische weergave van het vooraanzicht van een huis en van het zijaanzicht van een huis

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?