De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 29 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk vastgesteld. Vijf van de acht fracties (14 raadsleden) stemden voor. Groen Links, PvdA en de BOP (vijf raadsleden) stemden tegen. Er werden 11 amendementen ingediend, daarvan zijn er zeven aangenomen.

Het besluit komt na zes vergaderingen in de maand september, waarin de raadsleden uitvoerig zijn geïnformeerd. Niet alleen door de eigenaar van het paleis, de MeyerBergman Erfgoed Groep, maar ook door raadsadviseur HBR advocaten. Circa veertig mensen hebben ingesproken om hun mening te geven en de klankbordgroep heeft haar advies aangeboden.

Amendementen en motie

De raad heeft via de amendementen gevraagd om meer verduidelijking op sommige punten in het plan, om ervoor te zorgen dat de afspraken en verwachtingen helder zijn. Het betreft met name specificering en heldere formulering binnen de onderwerpen natuurcompensatie, kwaliteit van de restauratie, evenementen en borging van afspraken. Ook is een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt om het gesprek aan te gaan met provincie en de MeyerBergman Erfgoed Groep over een mogelijke ondertunneling voor voetgangers bij het paleis.

Vervolg

Nu de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan heeft vastgesteld, volgt een inzageperiode van zes weken waarbij het voor iedereen mogelijk is om een zienswijze in te dienen. In februari 2022 wordt het bestemmingsplan, eventueel gewijzigd naar aanleiding van de zienswijzen, voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen.