Praat met de raad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door in te spreken als er een onderwerp op de agenda van de raad staat waarover u uw mening wilt geven. Mailen of een brief sturen aan de hele raad om aandacht te vragen voor uw argumenten kan ook. U bent ook welkom bij een zogenoemde Raad op Pad bijeenkomst rond een thema. Een burgerinitiatief starten samen met anderen is ook mogelijk. 

Inspreken bij raadsvergaderingen

Het nemen van besluiten in de gemeenteraad gebeurt in drie fasen. Als u uw mening met de gemeenteraad wilt delen dan is de beginfase bij Informatie in de Raad het meest geschikt. In deze fase laten de raadsleden zich informeren door het college van burgemeester en wethouders, door inwoners en door organisaties en bedrijven. U kunt dan inspreken en/of vragen stellen aan de raad. Neem gerust contact op met de griffie als u daarbij advies wilt.

De tweede fase heet het Debat in de Raad. In deze vervolgfase wisselen raadsleden politieke opvattingen en meningen uit. In deze fase kunt u nog inspreken als u nog iets wilt toevoegen aan wat u eerder in de beginfase bij Informatie in de Raad heeft gezegd.

De derde en laatste fase draait om de besluitvorming: Besluit in de Raad. In deze vergaderfase nemen de raadsleden een besluit over de voorstellen, soms na een korte discussie. Raadsleden kunnen in deze fase ook amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen of moties (verzoeken/wensen) aan het college van burgemeester en wethouders richten.

De agenda, de vergaderstukken en de data van de raadsvergaderingen vindt u op de raadsinformatiepagina.

Een mail of brief aan de raad

Een mail sturen of brief schrijven aan de gemeenteraad kan altijd. Bijvoorbeeld als er een voorstel wordt besproken en u wilt dat de raad rekening houdt met uw argumenten. 

U stuurt uw mail aan: griffie@baarn.nl

Schrijft u liever een brief? Stuur uw brief dan aan:
Gemeente Baarn ter attentie van de gemeenteraad
Postbus 1003
3740 BA Baarn

De griffie stuurt uw mail of brief dan door naar alle raadsleden. Vanwege uw privacy is de brief of mail dan alleen in te zien door de raadsleden. Het onderwerp staat op de lijst ingekomen stukken.

Vraag gerust advies bij de griffie.

Raad op Pad bijeenkomst

Elke Raad op Pad bijeenkomst heeft een eigen thema. Tijdens een Raad op Pad bijeenkomst gaat het om uw ervaringen en over uw ideeën over oplossingen. Wat gaat goed en wat kan beter? Bij de Raad op Pad bijeenkomst zijn de raadsleden aanwezig om te luisteren. De gemeenteraad toetst op die manier of de gemeentelijke beleidskaders voldoen of eventueel moeten veranderen. Deze bijeenkomsten worden altijd in een wijk gehouden en niet in het gemeentehuis.
U kunt ook zelf een thema aangeven voor een Raad op Pad bijeenkomst, via raadoppad@baarn.nl of telefonisch via 035 – 548 1837.

De data van de Raad op Pad bijeenkomsten staan aangegeven op de kalender van de raadsinformatiepagina. Tot nu toe waren er in 2018 drie Raad op Pad bijeenkomsten: over Mantelzorg, over Parkeren in woonstraten en over Wonen voor Twintigers. In 2019 was er op 5 maart een Raad op Pad voor Nieuwkomers en hun vrijwilligers.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u eigen voorstellen of onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.
Uw burgerinitiatief moet wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Minstens 50 mensen, die zelf ook recht hebben op het burgerinitiatief, moeten dit initiatief ondertekenen.
  • Het moet gaan om een onderwerp dat een meerwaarde heeft voor de Baarnse gemeenschap.
  • Er mag er in de afgelopen 4 jaar geen besluit over genomen zijn.

Als het burgerinitiatief aan de eisen voldoet, is de gemeenteraad verplicht om het onderwerp op de raadsagenda te plaatsen.

Wilt u gebruik maken van het burgerinitiatief, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Zij kan u meer vertellen over het burgerinitiatief en u advies geven over hoe u dit aanpakt.