Het college van burgemeester en wethouders stelt in een raadsvoorstel voor dat het Meander Medisch Centrum in Baarn wordt herontwikkeld. Het pand blijft binnen dat voorstel een zorgfunctie behouden. Het college biedt de gemeenteraad een aantal documenten aan. Ten eerste een nota van randvoorwaarden en uitgangspunten, inclusief de reacties op de zienswijzen. En ten tweede een extern advies: de visie van een onafhankelijke notaris op de schenkingsakte uit 1965 en de wijzigingsovereenkomst uit1965. Na instemming van de gemeenteraad gaat de gemeente met de erfgenamen in gesprek. Ook starten de voorbereidingen van de vervolgstap, waaronder de selectiefase voor een nieuwe bestemming van de locatie. Dit alles gebeurt zorgvuldig, in overeenstemming met de afspraken betreffende deze locatie en in gesprek met belanghebbenden. De voorgenomen herontwikkeling van de locatie is in het belang van de hele gemeente Baarn.

Wethouder en portefeuillehouder Mark Eijbaard: “Wat mij betreft is het voornaamste dat er zorg, en zorggerelateerde functies blijven. Waarvan de gehele gemeente Baarn profijt heeft.” Het gaat om het deel van de locatie dat met de bouw van het ziekenhuis en bijbehorende parkeerterreinen niet meer behoort tot het wandelbos. In 1920 heeft mevrouw Van IJsendijk het Maarschalksbos (wandelbos) geschonken aan de gemeente Baarn. In 1965 is (door de gemeente) met de erfgenamen overeenstemming bereikt dat er een ziekenhuis gebouwd mocht worden op deze locatie. In 1970 is het afgesplitste perceel voor het ziekenhuis door de gemeente in erfpacht uitgegeven en in 1972 zijn het ziekenhuis en de zusterflat opgeleverd. Sinds die tijd is er sprake van een wandelbos met een door de gemeente onderhouden hertenkamp, én een ziekenhuislocatie.

“Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We respecteren de eerder gemaakte afspraken en hebben hierover daarom advies ingewonnen bij een onafhankelijke notaris. Herontwikkeling gebeurt op een nette manier, en uiteraard mits de gemeenteraad dit ook ziet zitten. We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor dit gebied. En voor de ontwikkeling van Baarn als geheel,” zegt wethouder Eijbaard hierover. “Eerlijke en transparante communicatie is een randvoorwaarde om dit goed aan te pakken.”

Het college vraagt hiermee om een principe-uitspraak om door te gaan

Met het aanbieden van deze documenten aan de gemeenteraad, vraagt het college de raad om de procedure verder te doorlopen. Ook wil de gemeente nog in gesprek met de erfgenamen. Daarna is het voornemen dat gemeente en Meander MC op zoek gaan naar een of meerdere partijen die het ziekenhuis willen herontwikkelen. Nadrukkelijk is de eis hierbij dat het een zorgbestemming blijft. Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in 1965. Als alles volgens planning verloopt, kan het college de gemeenteraad een voorstel voor herontwikkeling aanbieden in het laatste kwartaal van 2023. De gemeenteraad besluit hierover volgende maand: in maart.

Behoefte aan woon- en zorggerelateerde functies

In de afgelopen jaren heeft Meander Medisch Centrum zorgfuncties verplaatst naar Amersfoort, waardoor een deel van het gebouw zijn functie verloren heeft. Binnen de gemeente is er behoefte aan locaties en ruimte voor woon- en zorg gerelateerde functies. MeanderMC wil het vastgoed afstoten, waarbij zij nog wel in een moderne en afgeslankte vorm poliklinieken op de huidige locatie wil behouden om de inwoners van Baarn te kunnen bedienen. Ook is er plaats voor een breed aanbod van eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Een van de uitgangspunten is dat deel mag worden ingevuld met zorgwonen. Hiervoor zou dan gebruik gemaakt worden van de huidige gebouwen. Wethouder Mark Eijbaard ziet dit als een unieke mogelijkheid voor Baarn. Dit is beschreven in de nota van randvoorwaarden en uitgangspunten.

Extern advies voor de gemeenteraad

Er zijn reacties ontvangen dat de gemeente niet in overeenstemming zou handelen met betrekking tot de afspraken met de erfgenamen uit 1965. De gemeente heeft daarom door een onafhankelijke notaris laten verifiëren of de herontwikkeling past binnen de bestaande schenkingsvoorwaarden. De notaris is van mening dat de dat de voorgenomen herontwikkeling past binnen de gemaakte afspraken met de erfgenamen. Hoewel de notaris ook aangeeft dat uiteindelijk alleen de rechter hierover een eindoordeel kan geven. Het college biedt het advies van de notaris in maart aan de gemeenteraad aan. De gemeente heeft de ontwerpnota van uitgangspunten aan alle erfgenamen toegestuurd, maar niet van allemaal een reactie ontvangen. De gemeente zal de erfgenamen nogmaals benaderen om met hen in gesprek te gaan over de vraag of zij zich kunnen vinden in de genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten. Voorafgaand daaraan wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd of die zich erin kan vinden.

Er heeft overleg plaatsgevonden met belanghebbenden

De erfgenamen van wijlen mevr. Van IJsendijk zijn geïnformeerd over het voornemen van de gemeente. De ontwerpnota van randvoorwaarden en uitgangspunten heeft in oktober/november 2022 ter inzage gelegen. Er heeft een informatieavond plaatsgevonden voor omwonenden en belangenverenigingen zijn per mail op de hoogte gesteld van de ontwerpnota van uitgangspunten die ter inzage lag. Via publicaties zijn de bewoners van Baarn hiervan op de hoogte gesteld. Zo zijn alle belanghebbenden actief uitgenodigd om te reageren.

Ook heeft een aantal individuele gesprekken plaatsgevonden. Hierdoor heeft de gemeente een goed beeld van de wensen en zorgen die er leven. De reactie van de gemeente op de zienswijzen staat in de zienswijzennota, en de nota van uitgangspunten is op een aantal onderdelen aangepast.

Zowel gemeente als het bestuur van de Meander MC wil graag in goede verstandhouding handelen met de omwonenden en erfgenamen. Om die reden hebben de voorgenoemde gesprekken plaatsgevonden, en komen die wat de gemeente betreft er ook de komende tijd nog.