Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen, de inspraakmogelijkheden en de besluitvorming over de toekomst van ziekenhuislocatie Meander in Baarn.

Herinrichting

In 2025 eindigt de huidige erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en het Meander Medisch Centrum (Meander MC). Dit betekent dat de gemeente zich moet beraden over de toekomstig functies van het huidige ziekenhuis. Meander MC wil vanwege de verouderde staat en het beperkte gebruik het huidige gebouw afstoten. Daarbij willen zij nog wel in een moderne en afgeslankte vorm een polikliniek op de locatie behouden om onder meer inwoners van Baarn te kunnen bedienen. Gemeente Baarn als eigenaar van de grond en Meander MC als eigenaar van de gebouwen hebben afgelopen jaar gezamenlijk onderzocht welke functies wenselijk zijn om er in de toekomst te huisvesten. De gewenste nieuwe functies op deze locatie zijn beschreven in de Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie. De herontwikkeling alleen betrekking heeft op de reeds bestrate en bebouwde gronden van het ziekenhuisterrein en niet op het wandelbos. Het Maarschalksbos en het hertenkamp blijven ongewijzigd en openbaar toegankelijk.

Luchtfoto van Medisch Centrum Meander in Baarn

Actuele status

In 2022 is de Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie opgesteld met inbreng van belanghebbenden. Vervolgens is iedereen uitgenodigd om hierop zijn of haar zienswijze in te dienen. Op deze zienswijzes heeft iedereen in inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. 

Zienswijzes en reacties zijn verwerkt in het raadsvoorstel Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten. Hierbij ook een voorstel voor de volgende stap in het ontwikkeltraject. Een uitgangspunt in de nota is behoud van een zorgfunctie op het terrein. Een ander uitgangspunt is bijvoorbeeld dat een deel mag worden ingevuld met zorgwonen. Hiervoor zou dan gebruik gemaakt worden van de huidige gebouwen.

Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie Baarn

Vervolg ontwikkeltraject

Na de vaststelling van de Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten zal marktpartijen gevraagd worden om op basis van de uitgangspunten een ontwerp te maken.

Deze uitvraag zal in de vorm van een aanbesteding worden gedaan zodat meerdere partijen een aanbieding kunnen doen.

Vragen?

Voor meer informatie over het proces kunt u een e-mail sturen naar gemeente@baarn.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer Twan Toonen (projectleider) via 035 – 5481 611.