Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen, de inspraakmogelijkheden en de besluitvorming over de toekomst van ziekenhuislocatie Meander in Baarn.

Luchtfoto van Medisch Centrum Meander in Baarn

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 oktober besloten om de Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie voor inspraak ter visie te leggen. Gedurende vier weken kunnen bewoners en belanghebbenden hun zienswijze op de plannen geven. De periode gaat in op vrijdag 28 oktober 2022 en eindigt op donderdag 24 november 2022. De Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten is hieronder te downloaden en in te zien (onder Documenten) . Een papieren exemplaar is in te zien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingsuren.

In 2025 eindigt de huidige erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en het Meander Medisch Centrum (Meander MC). Dit betekent dat de gemeente zich moet beraden over de toekomstig functies van het huidige ziekenhuis. Meander MC wil vanwege de verouderde staat en het beperkte gebruik het huidige gebouw afstoten. Daarbij willen zij nog wel in een moderne en afgeslankte vorm een polikliniek op de locatie behouden om onder meer inwoners van Baarn te kunnen bedienen. Gemeente Baarn als eigenaar van de grond en Meander MC als eigenaar van de gebouwen hebben afgelopen jaar gezamenlijk onderzocht welke functies wenselijk zijn om er in de toekomst te huisvesten. De gewenste nieuwe functies op deze locatie zijn beschreven in de Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie. De herontwikkeling alleen betrekking heeft op de reeds bestrate en bebouwde gronden van het ziekenhuisterrein en niet op het wandelbos. Het Maarschalksbos en het hertenkamp blijven ongewijzigd en openbaar toegankelijk.

Om tot deze Nota te komen zijn meerdere belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers, zorgverleners, belangengroepen en marktpartijen gevraagd naar hun ideeën over de locatie. Een verslag van de ontvangen ideeën en opmerkingen zijn als bijlage aan de Nota toegevoegd.

Na de periode van inzage worden de ingediende zienswijze beantwoord. De zienswijzen en antwoorden worden vastgelegd in een reactienota. De Nota van uitgangspunten en randvoorwaarden wordt vervolgens, mogelijk gewijzigd, samen met de reactienota voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is naar verwachting in het 1e kwartaal 2023.

Hebt u vragen? Dan kunt u een afspraak maken bij de balie Frontoffice, telefoon 035 – 5481 611. Wij verzoeken u zo mogelijk de stukken digitaal in te zien via de gemeentelijke website en anders bij voorkeur telefonisch een afspraak te maken voordat u naar het gemeentehuis komt.

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging van vrijdag 28 oktober 2022 tot en met donderdag 24 november 2022, kan een ieder zienswijzen indienen op de ontwerp-nota. Dit kan via het (tijdelijk opengestelde) mailadres HerontwikkelingMeanderlocatie@Baarn.nl, of mondeling door contact op te nemen met de heer t.toonen via 035 – 5481 611.

De officiële publicatie van de terinzagelegging vindt u hier.(externe link)

De verdere procedure
Nadat de termijn voor zienswijzen is verstreken wordt bekeken of naar aanleiding van ingediende zienswijzen het plan aangepast dient te worden. Het college neemt een besluit over de beantwoording van de zienswijzen, de gemeenteraad over het vaststellen van de nota van Randvoorwaarden en uitgangspunten. Na de vaststelling van de eventueel gewijzigde Nota, naar verwachting in het 1e kwartaal 2023, zullen marktpartijen gevraagd worden om op basis van de uitgangspunten een ontwerp te maken. Deze uitvraag zal in de vorm van een aanbesteding worden gedaan zodat meerdere partijen een aanbieding kunnen doen.

Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie Baarn

Verslag informatieavond 1 met omwonenden MeanderMC

Door Bureau Brick, 09-12-2021

Aanwezigen:

 • 26 omwonenden
 • Erwin Jansma - Wethouder gemeente Baarn
 • Dietrich van Gorsel - Raad van Bestuur MeanderMC
 • Richard Splinter - Vastgoedadviseur MeanderMC
 • Albert Trip - Vastgoedontwikkeling MeanderMC
 • Albert van ‘t Riet - Beleidsadviseur gemeente Baarn
 • Twan Toonen - Projectleider gemeente Baarn

Uitnodiging omwonenden: gebied omsloten door Wilhelminalaan, Nassaulaan en Eemnesserweg.

Inleiding

Gemeente Baarn en MeanderMC willen samen een plan maken voor het toekomstig gebruik van de huidige gebouwen en de locatie van het MeanderMC aan de Molenweg 2 in Baarn. Momenteel staan we aan de vooravond van het project. Er ligt nog geen plan. Het doel is juist om het komende half jaar een programma / visie voor de toekomstige invulling te maken. De omwonenden zijn belangrijke belanghebbenden en wordt daarom vroeg in het traject betrokken. Naast de omwonenden wordt komende periode ook gesproken met andere belanghebbenden. Dit zijn huidige huurders, belangenorganisaties, potentiële marktpartijen en inwoners van Baarn. Belanghebbenden worden geraadpleegd en gevraagd om mee te denken. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de gemeenteraad van Baarn.

Het MeanderMC heeft de wens om op deze locatie, in een afgeslankte vorm, een poliklinische voorziening te realiseren. Daarmee kan zij inwoners van Baarn en daarbuiten blijven voorzien van gezondheidszorg. Daarnaast wordt onderzocht of de zorgverleners die nu ruimte huren in het gebouw van MeanderMC, op de locatie kunnen blijven. Het MeanderMC ziet graag dat deze functies, in combinatie met andere (nieuwe) zorgdisciplines, worden ondergebracht in een cluster van medische voorzieningen met een breed aanbod aan zorgverleners. Naast deze invulling zijn er meer functies mogelijk. Om die invulling van deze bijzondere locatie te verkennen worden ideeën opgehaald bij belanghebbenden.

Mede op basis van de ideeën die worden opgehaald wordt een concept Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NvUR) opgesteld. Dit concept document wordt op de (nog op te zetten) projectwebsite geplaatst. Hierop kunnen de omwonenden reageren. De reacties worden verwerkt in een zogenaamde reactienota en kunnen tot aanpassing van de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden leiden. De definitieve Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden wordt in bestuurlijke besluitvorming gebracht, zowel bij de gemeenteraad als de raad van bestuur van het MeanderMC. De vastgestelde nota is het begin van de volgende stap, het aanpassen van het bestemmingsplan als dat nodig blijkt. Daarna wordt er een ontwikkelaar en of belegger geselecteerd die de gebouwen (her)ontwikkelt zoals is vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden. Ook het eigendom van de gebouwen zal dan overgaan naar de geselecteerde ontwikkelaar/belegger. De grond blijft in eigendom van de gemeente en geeft die naar verwachting weer in erfpacht uit. Zie voor de uitwerking van de planning de presentatie in de bijlage.

Uitgangspunten:

De ontwikkeling van de locatie van het MeanderMC aan de Molenweg kent twee belangrijke voorwaarden:

 1. Er wordt niet gebouwd in het bos. Mogelijke herontwikkeling vindt alleen plaats op de huidig en in het verleden verharde en bebouwde terreindelen. Het wandelbos/park blijft altijd zijn functie behouden. Mogelijk zijn wel kwaliteitsverbeteringen in het wandelbos/park mogelijk.
 2. De invulling van de locatie is mede afhankelijk van de schenkingsvoorwaarden die gesteld zijn bij de schenking van de locatie aan de gemeente. Uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de afspraken uit 1965. Bij een sterk afwijkende nieuwe functie zal er in overleg getreden worden met de erfgenamen. Het onderzoek naar de huidige erfgename loopt nog.

Er wordt naar drie mogelijke varianten voor de transformatie van de locatie gekeken.

 1. De basis variant gaat uit van het herontwikkelen van de huidige gebouwvolumen.
 2. In de aanvullende variant wordt ook de inmiddels gesloopte zusterflat als bouwvolume meegenomen.
 3. In aanvulling hierop wordt in de derde variant ook de bestaande verharding, dus de huidige parkeerplaatsen, meegenomen als mogelijkheid om te bebouwen.

Ingebrachte ideeën tijdens de bijeenkomst:

 • Wens voor meer bos, dus van het parkeerterrein weer bos maken.
 • Zorgfunctie behouden: Rugcentrum Baarn integreren, zorghotel maken, huisarts en tandarts houden en andere zorgfuncties toevoegen. Apotheek Plataan en de huisartsen van Plataan integreren in de plannen voor de Molenweg en op de locatie van Rugcentrum en huisartsen/apotheek nieuwe sociale woningbouw inbreien.
 • Wens dat het gebouw een verdieping lager wordt, zodat het eigenlijk meer passend wordt in de omgeving.
 • Zonnepanelen op het platte dak van het ziekenhuis waar omwonenden in kunnen participeren, zodat de huizen onder de bomen in het beschermde dorpsgezicht toch ook zonne-energie kunnen genereren/gebruiken.
 • Überhaupt een energiepositief gebouw maken.
 • Ruimte inbouwen voor zorg-educatie voor de basisscholen en middelbare scholen in de buurt. Zodat ook op de lange termijn de zorg als beroep aantrekkelijk blijft. Misschien ook een plek voor het Rode Kruis en reanimatiecursussen.
 • Een verloskundigenpraktijk integreren met echo, een anderhalve lijnszorg met buckykamer en echografie.
 • Een locatie van Bergman Clinics of een andere aanbieder van specialistische zorg die aansluit bij de bewoners: knieën, heupen etc.
 • Santvoorde (zorgwonen) verplaatsen naar locatie Maarschalksbos en op locatie Santvoorde startersappartementen realiseren.
 • Als de medische functies in de gebouwen behouden blijven in afgeslankte vorm, dan lijkt het beste om ouderenzorg en zorghotel daarop te laten aansluiten. "Normale" woningbouw lijkt dan minder voor de hand te liggen.
 • In de toekomst zal er meer beroep gedaan worden op de zorg, dus het is verstandig om daar rekening mee te houden in het afslanken van de huidige functie. Blijf flexibel zodat de concentratie niet tot ruimtegebrek in de toekomst zal leiden.
 • Het zou fijn zijn als de opgehaalde ideeën worden voorgelegd aan belanghebbenden per brief/mail en dat door belanghebbenden kan worden aangegeven wat het draagvlak is voor specifieke ideeën. Zo wordt ook voorkomen dat goede ideeën niet ondergesneeuwd raken door ideeën die harder geschreeuwd worden.
 • Kijk vooral naar de massaliteiten en footprint van de huidige bebouwing en neem dat als uitgangspunt in de transformatie van de locatie.
 • Behoefte om een kader te stellen voor hoeveel massa er straks komt, daar zit vaak de weerstand. Nu heel versteend. Wens om gebouw lager te maken en dan deel van verharding gebruiken om uit te bouwen.
 • Begane grond inrichten voor medische functies zoals huisartsen etc. Daarboven woningen voor mensen die in de zorg werken, om deze beroepsgroep tegemoet te komen.
 • MeanderMC in afgeslankte vorm behouden en de rest van de overgebleven ruimte teruggeven aan het bos, zoals in de schenkingsvoorwaarden wordt gesteld.

Gestelde vragen en antwoorden:

1) Is deze meeting nog breder verspreid dan de directe aangrenzende woningen?

Voor nu zijn alleen de omwonenden uitgenodigd binnen een gebied omsloten door Wilhelminalaan, Nassaulaan en Eemnesserweg. Dit is de eerste bijeenkomst uit reeks van contactmomenten ook met een andere doelgroepen zoals: huidige huurders, belangenorganisaties, potentiële marktpartijen en inwoners van Baarn. Tevens zijn op deze avond de pers en gemeenteraadsleden uitgenodigd als toehoorder.

2) Op welke manier worden belanghebbenden betrokken?

Er is gekozen om de omgeving te raadplegen. Zie hiervoor ook de “Communicatieleidraad nieuwbouwprojecten” van Baarn uit 2017. Middels participatiebijeenkomsten zoals deze worden huidige huurders, belangenorganisaties en omwonenden geïnformeerd en gevraagd om ideeën te delen. De marktpartijen die de investering zullen moeten doen worden middels een marktverkenning betrokken. De inwoners van Baarn worden geïnformeerd met een advertentie. Er wordt gebruik gemaakt van digitale informatie brieven, via e-mail. Er komt een projectwebsite waar de laatste informatie wordt gedeeld en de gebruikelijke gemeenteberichten worden verspreid.

3) De oorspronkelijke schenking van het Maarschalksbos aan de gemeente is ooit gedaan onder voorwaarde dat het niet zou worden bebouwd. Hoe wordt hier tegenaan gekeken?

In 1965 is in overleg met de erfgenamen hier van afgeweken.

4) Kunt u nader toelichting geven op uw opmerking over dat het bos niet valt onder het project, maar dat er wel naar wordt gekeken? Wat is hiervan het doel?

De gemeente gaat er van uit dat wanneer je een locatie transformeert het belangrijk is om ook naar de directe omgeving te kijken. Wellicht vraagt het park wel om verbetering in relatie tot de nieuwe functies die er gehuisvest gaan worden. Bebouwing in het bos is uitgesloten.

5) Vanuit de opmerking in de sheets dat er een ontwikkelaar / belegger gezocht gaat worden moet ik begrijpen dat Meander dus de eigendommen wil gaan afstoten?

MeanerMC zal in de toekomst als huurder gebruik gaan maken van de getransformeerde gebouwen. Het eigendom van de gebouwen zal worden verlegd naar de geselecteerde belegger/ontwikkelaar. De grond blijft in eigendom van de gemeente en zal in erfpacht worden uitgegeven.

6) Is er al overleg geweest met de erven van mej. IJsendijk? Over bijvoorbeeld wat men absoluut NIET accepteert? En waar men wel voor openstaat? Dit i.p.v. allerlei plannen maken, waarop vervolgens misschien een veto komt.

Via de notaris loopt er momenteel een onderzoek naar de huidige erfgenamen. In dat kader zal er op afzienbare tijd contact worden opgenomen met erfgenamen. De gemeente zal bij het opstellen van randvoorwaarden zoveel mogelijk in lijn willen blijven met de schenkingsvoorwaarden. De basis blijft altijd een zorgcomponent aldus de wethouder.

7) Wat is de fysieke staat van het huidige ziekenhuisgebouw?

De staat van het pand is goed en er is altijd onderhoud gedaan. Er zijn afgelopen jaren echter geen flinke investeringen meer gedaan. Het pand is in de jaren 90 geïsoleerd echter duurzaamheid was in die tijd nog niet zo’n groot thema als nu. Voor de ontwikkeling is dat uiteraard wel een belangrijk thema.

8) Is in de uitgangspunten / intentieverklaring aandacht gegeven aan het voorkomen van extra verkeersbewegingen in de omliggende straten / wijken?

Vanuit de gemeente is er nog geen plan dus zijn de mogelijke toekomstige verkeersbewegingen vooralsnog niet in beeld. Deze opmerking wordt wordt wel meegenomen bij de op te stellen Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden.

9) Welke plannen zijn er met het huidige gebouw ? Wonen ? Verzorgingshuis ?

Er ligt nog geen concreet plan. Er leven bij MeanderMC wel ideeën voor het handhaven van een polikliniek, ruimte voor huidige huurders (zorgverleners: o.a. huisarts, tandarts) en eventueel aantrekken van aanvullende zorgdisciplines en dit samenbrengen in een Medisch Centrum.

10) Is er overwogen om de hele locatie terug te geven als bos?

Wens is het MeanderMC in gemeente Baarn te behouden. Ook vanuit financieel en economisch oogpunt ligt het niet voor de hand om de locatie terug te geven als bos.

11) Hoe lang staat er voor de uitvoering, wanneer moet het project gerealiseerd zijn?

Voor de planvorming, de wijziging van bestemmingsplan en de aanbesteding en contractering wordt gerekend met circa 2 jaar. Daarna zal de bouw starten. Hiervoor wordt een aanvullende doorlooptijd van 2 jaar voorzien.

12) Is overwogen terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van de schenker d.w.z. niet bouwen?

Zie reactie op vraag 10.

13) Als het MeanderMC pand cq de grond een rendabele bestemming moet krijgen klinkt dit als een situatie gelijk aan die van Soestdijk; namelijk, dat er bijgebouwd moet worden. Hoe gaat dat worden voorkomen?

Het grote verschil is dat er bij Soestdijk het pand verkocht is op basis van een prijsvraag. Dus is de nieuwe eigenaar leidend. Dit is nu anders omdat de gemeente samen met MeanderMC de plannen maakt. Nu is er nog geen plan. Doel is juist om dat samen uit te werken.

14) Kan Meander dit niet als een mogelijkheid zien om opnieuw naar het gebouw te kijken en naar de mogelijkheden in Baarn. Baarn maakt de afgelopen jaren een flinke groeispurt door en de aanwezigheid van Meander was, is en blijft van groot belang. Vele inwoners prijzen Meander voor zijn diensten in Baarn.

Komend half jaar zal onderzocht worden wat de mogelijkheden van het huidige gebouw zijn en de gewenste functionaliteit voor MeanderMC.

15) Vanavond zijn er niet veel inwoners die aangehaakt zijn en het gaat alle inwoners aan. hoe gaan jullie meer inwoners betrekken?

De inwoners van Baarn worden geïnformeerd via een advertentie in lokale bladen. Er komt een projectwebsite waar de laatste informatie wordt gedeeld en de gebruikelijke gemeenteberichten worden verspreid.

16) Wat is het totale metrage wat Meander nu in gebruik heeft ? Hoeveel procent wil Meander daarvan in gebruik houden ?

Ik denk dat dit van belang is om te bepalen hoe het restant ingevuld zal worden. Als Meander teruggaat naar bijvoorbeeld 80% van het huidige metrage, dan ligt het voor de hand om het restant te vullen met zorgpartijen. Als die reductie veel groter is, dan ligt transformatie naar wonen meer voor de hand. Nu zijn nog grote delen van het gebouw bezet door Meander en aanpalende zorgpartijen. Op termijn zal Meander zich beperken tot ca. 1000m2 á 1500m2 voor haar zorgfuncties, dus circa 10% van het huidige metrage. Met de andere aanwezige zorgpartijen is het toekomstige gebruik circa 30%. Er blijft naar verwachting circa 70% over voor nieuwe invulling. Dat tekent ook het belang van de opgave.

17) Er wordt gesproken over het vormgeven van de randvoorwaarden; wordt door de gemeente ook aan omwonenden gevraagd wat randvoorwaarden zouden zijn, of alleen om ideeën?

Er is gekozen om de omgeving te raadplegen.

18) Wat zou de andere bestemming van het bos kunnen zijn?

Het bos blijft bos en kan wellicht uitnodigender worden ingericht. Echter zoals reeds aangegeven beperkt het project zich tot het huidige Meander-perceel. Toekomstige verbeteringen van het wandelbos zijn niet uitgesloten, maar die vallen buiten de scope van de herontwikkeling.

19) Als Meander 20% denkt te gaan gebruiken blijft zij eigenaar cq verhuurder. En wat als x% geen andere bestemming krijgt cq niet verhuurd krijgt. Wat is kantelpunt van exploitatie + staat gemeente open voor overname?

Na beëindiging van de erfpacht met MeanderMC valt het pand naar de gemeente en zal de gemeente Meander schadeloos moeten stellen. Het pand zal dan worden doorverkocht aan een projectontwikkelaar en/of belegger. De grond zal door de gemeente niet zomaar verkocht worden omdat het legaat dat niet toestaat. MeanderMC en gemeente Baarn trekken daarom samen op om te zorgen dat de toekomstige invulling binnen de nieuw te formuleren uitgangspunten past.

20) Graag ontvangen wij inzicht in de huidige bebouwde oppervlakten en inhoud van de huidige gebouwen.

Deze gegevens worden nagestuurd aan de aanwezigen.