Sinds de uitspraak op 24 januari 2024 van de Raad van State over het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is de gemeente Baarn bezig met het in kaart brengen van de mogelijke vervolgstappen. Dit vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid. Het doel blijft wat de gemeente betreft onveranderd: het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waarde en een passende oplossing is noodzakelijk voor een duurzame instandhouding. Door de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State valt Landgoed Paleis Soestdijk weer terug op het bestemmingsplan Landelijk Gebied dat in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld en inmiddels deel uitmaakt van het Omgevingsplan Baarn.

Gevolgen vernietiging bestemmingsplan

In eerste instantie is het aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) - eigenaar van Paleis Soestdijk - om te bepalen hoe zij na de uitspraak van de Raad van State de uitvoering van de plannen gestalte wil gaan geven in overleg met gemeente en provincie.
Als MBE weet hoe zij verder wil gaan, volgt er opnieuw overleg met de gemeente Baarn. De provincie Utrecht heeft beleid en regels over het landelijk gebied en zal dus een rol hebben bij de ruimtelijke ordeningsprocedure die gevolgd moet worden. De gemeente Baarn zal in gesprek gaan met buurgemeente Soest, omwonenden en belangengroepen. Over de vorm en wanneer dat zal zijn wordt nog nagedacht.
Naast het bestuderen van de uitspraak, kijken we als gemeente ook wat deze betekent voor de evenementen die voor dit jaar al zijn vergund of zijn aangekondigd. Voor evenementen op het landgoed blijft het mogelijk om vergunningen te verlenen die in lijn zijn met het bestemmingsplan Landelijk Gebied en de regels voor vergunningen, zoals verkeer, parkeren en geluid. Ook wordt nog gekeken wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de Wet Natuurbescherming. Het nieuwe scoutinggebouw van Merhula kan worden afgebouwd. De vergunning daarvoor is verleend op basis van het bestemmingsplan Soestdijk die op dat moment van kracht was en sinds najaar 2022 onherroepelijk is.
Voortzetting van de huisvesting van de minderjarige asielzoekers door het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) is nog niet concreet. Wij waarderen de inzet van MBE voor deze locatie en spreken de wens uit dat partijen tot overeenstemming voor verlenging kunnen komen.

Nieuwe portefeuilleverdeling wethouders

Door de impact die de uitspraak van de Raad van State heeft en de omvang van het dossier heeft het college besloten de huidige portefeuilleverdeling te wijzigen. Dat betekent onder andere dat wethouder Eijbaard dossier Paleis Soestdijk overneemt van wethouder Veldhuizen. Dit besluit is genomen vanwege Eijbaard’s al bestaande verantwoordelijkheid voor de buitengebieden en de ruimtelijke trajecten op dat gebied. Dit maakt hem de logische wethouder voor deze specifieke portefeuille en verzekert een coherente aanpak van zowel het Paleis Soestdijk-dossier als de bredere lokale en regionale kwesties.

Gemeenteraad

Het college bereidt op dit moment een raadsinformatiebrief voor die ingaat op het eerste deel van de analyse van de uitspraak. Doel is om de brief eind februari beschikbaar te hebben, zodat de raad hierover in de raadscyclus van maart met elkaar en het college kan spreken.