Marktgeld is een vergoeding voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt.

Waarom wordt marktgeld geheven?

In Baarn wordt elke dinsdagmorgen vanaf 8.00 uur de weekmarkt op de Brink gehouden. Dit brengt voor de gemeente Baarn kosten met zich mee. Om die kosten te dekken wordt marktgeld geheven.

Wie zijn belastingplichtig?

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats op de weekmarkt inneemt. Voor het innemen van een standplaats op de markt is een marktvergunning nodig. Naast het betalen van marktgeld en kraamhuur bent u voor deze vergunning eenmalig leges verschuldigd.

Hoe wordt het marktgeld berekend?

Bij het marktgeld wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen en losse standplaatsen. Doordat de losse standplaats steeds maar eenmalig wordt uitgegeven is het tarief daarvan hoger. Het marktgeld wordt berekend aan de hand van het aantal strekkende meters dat op de markt wordt ingenomen.

Tarief 2024

  • elke keer dat van de standplaats gebruik wordt gemaakt: € 2,95 per strekkende meter of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 4,50.
  • vaste standplaatsen, per kwartaal: een bedrag volgens het in het eerste lid genoemde tarief, vermenigvuldigd met de factor 11, met een minimum van € 49,45.

Hoe vindt de berekening plaats als men maar een gedeelte van een kwartaal een vaste standplaats gebruikt?

  • Als men in de loop van een kwartaal een vaste standplaats in gebruik neemt, dan gaat het kwartaaltarief pas in het eerstvolgende kwartaal gelden
  • Voor de resterende weken in een kwartaal wordt dan per keer dat de standplaats wordt ingenomen het tarief voor een losse standplaats geheven.
  • Als een vaste standplaatshouder geen gebruik meer maakt van zijn standplaats, dan wordt een deel van het al betaalde marktgeld van dat kwartaal terugbetaald.
  • Voorwaarde is wel de standplaats vooraf is opgezegd.

Bekijk alle informatie in de Marktgeldverordening 2024.