Hoeveel ruimte hebben we nodig voor nieuwe woningen en hoe moeten deze eruit zien? Waar willen we werken en waar brengen we onze vrije tijd door? Hoe behouden we het unieke karakter van onze gemeente en geven we toch ruimte aan nieuwe ontwikkelingen? Dit zijn voorbeelden van vragen die de gemeente Baarn in de Omgevingsvisie gaat beantwoorden. Elke gemeente gaat zo’n visie opstellen, in voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. We vinden het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden meedenken over de toekomst van onze gemeente. Want: de fysieke leefomgeving is van ons allemaal!

Eerste fase: De Staat van Baarn

De Omgevingsvisie van de gemeente Baarn wordt in twee stappen ontwikkeld. Het eerste deel betreft ‘De Staat van Baarn’. In februari heeft de gemeenteraad de Staat van Baarn vastgesteld. Het document leest u hieronder.

De Staat van Baarn is in de eerste plaats een weergave van de bestaande waarden van Baarn. Wat zijn de unieke eigenschappen en hoe geven deze op en integrale wijze invulling aan het DNA van Baarn. Daarnaast geeft de Staat van Baarn inzicht in de belangrijke uitdagingen en dilemma’s van onze gemeente op het vlak van de fysieke leefomgeving (denk aan wonen, werken, duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit en recreatie). Daarmee fungeert de Staat van Baarn als een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

De inhoud van het document is tot stand gekomen dankzij de inbreng van honderden inwoners en mensen die bij Baarn betrokken zijn. Via gesprekken op straat, telefonische interviews, online enquêtes en digitale bijeenkomsten hebben zij aangegeven hoe zij het zien.

Download hier het document 'De Staat van Baarn' als PDF

Het vervolg: de Omgevingsvisie opstellen

Nu is het tijd voor de vervolgstap, het opstellen van de Omgevingsvisie zelf. De Omgevingsvisie is een document waarin het beleid in hoofdlijnen wordt geschetst voor de opgaven waar Baarn voor staat. De Omgevingsvisie zal het centrale visiedocument vormen voor de fysieke leefomgeving voor Baarn. Ook levert de Omgevingsvisie een belangrijk deel van de onderbouwing van het omgevingsplan. In het omgevingsplan worden de juridische kaders waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden vastgelegd. In de Omgevingsvisie wordt bijvoorbeeld de ruimte voor de energietransitie geschetst, het omgevingsplan regelt dat vervolgens juridisch. Daarmee is het een bestuurlijk belangrijk document. Het legt de basis voor alle grote beslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente.