Deze week heeft het college van de gemeente Baarn de Perspectiefnota 2023-2026 gepubliceerd. In deze perspectiefnota staat op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Deze koers op hoofdlijnen is ook het kader voor de begroting van 2023. Vanwege de recente verkiezingen en de vorming van het nieuwe college, is deze perspectiefnota terughoudend en beleidsarm.

Wethouder Financiën Hugo Prakke: "Omdat de financiële vooruitzichten nog steeds onzeker zijn, zijn we behouden in onze perspectiefnota. We borduren vooral verder op bestaand beleid. Deze financiële onzekerheid zit hem met name in de herijking van de uitkering van het gemeentefonds, de tegemoetkoming in de zorgkosten voor de jeugd en de duurzaamheids- en ruimtelijke opgaven. Daarnaast zitten we midden in een coalitievorming en willen we het nieuwe college en de raad ook de ruimte geven."

Realistisch blijven

Door de groei van taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en de krapte op de arbeidsmarkt loopt de gemeente tegen haar grenzen aan. Dit maakt dat het spanningsveld tussen ambities, uitvoeringskracht en beschikbare (financiële) middelen toeneemt en er zorgvuldig afgewogen moet worden. Het is belangrijk dat er realistisch gekeken wordt, naar wat wel en niet kan. Zowel qua capaciteit als financiële middelen, zodat we wel kunnen blijven anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Er is kritisch gekeken naar de huidige prijsontwikkelingen en inflatie en het voorstel is om ozb met een inflatiepercentage van 2,6% te verhogen.

Belangrijkste ontwikkelingen

Naast het versterken van de uitvoeringskracht blijven we ook inzetten op ontwikkelingen die op ons afkomen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Ondersteuning en opvang vluchtelingen uit Oekraïne
  • Blijven inzetten op de duurzaamheidsambities en verdere vergroening van onze openbare ruimte
  • Invoering Omgevingswet
  • Uitvoering van de plannen onderwijshuisvesting, theater/bibliotheek, gemeentehuis en Hoofdstraat
  • Ontwikkelen visie burgerparticipatie
  • Bestrijden van eenzaamheid (zeker na corona) en bevorderen inclusie. Inzetten op Positieve Gezondheid!
  • Verdere inzet op de voorbereidingen voor woningbouw in Baarnsche Zoom

Realistisch financieel beleid

Als alle voorstellen uit de Perspectiefnota worden overgenomen dan is er in 2023 sprake van een licht positief resultaat van € 0,4 miljoen, een positief saldo in 2024 en 2025 en in 2026 een nadelig saldo van € 0,9 miljoen. In de begroting 2023-2026, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden, gaan we weer uit van de lijn die eerder is uitgezet. Namelijk dat de minimale doelstelling van de gemeente Baarn is om de begroting voor de eerste twee jaren structureel sluitend te hebben. Dit betekent dat 2023 en 2024 in ieder geval met een positief saldo moeten sluiten en dat de jaren 2025 en 2026 een tekort mogen hebben van maximaal € 0,5 miljoen.