De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor financiële schade lijden. Dat heet planschade.

 • U kunt een aanvraag voor een tegemoetkoming in mogelijke planschade indienen.
 • U dient de aanvraag in bij de gemeente, als de planschade het gevolg is van een planologische wijziging.
 • Bij het indienen van aanvraag zijn er enkele voorwaarden (termijnen). 
 • U leest hieronder hoe u de aanvraag indient.
 • Na de aanvraag stelt een onafhankelijk adviseur een onderzoek in.
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van een aantal criteria.

Uitleg van planschade

Hebt u planschade? Dan hebt u mogelijk recht op een tegemoetkoming in deze schade van de gemeente als:

 • uw woning in waarde is gedaald door een planologische maatregel.
 • uw inkomen gedaald is door een planologische maatregel.

Enkele voorbeelden waardoor planschade kan ontstaan:

 • het uitzicht over weilanden vanuit uw woning verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk
 • naast uw woning komt een bedrijf
 • uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg, zodat u inkomen misloopt
 • het terras bij uw horecagelegenheid heeft geen uitzicht meer, waardoor de klanten wegblijven en u zo inkomen misloopt.

Overweegt u een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade in te dienen? Lees op deze pagina: de voorwaarden bij de aanvraag en de criteria die de gemeente hanteert bij de beoordeling.

Voorwaarden bij indienen van een aanvraag

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade kunt u indienen:

 • vanaf het moment dat een bestemmingsplan of omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden (een bestemmingsplan of omgevingsvergunning is onherroepelijk zodra er geen bezwaar of beroep meer kan worden ingediend);
 • tot uiterlijk 5 jaar nadat de maatregel onherroepelijk is geworden;
 • als u eigenaar van de onroerende zaak bent en/of een inkomen ontvangt vanuit het betreffende pand of de verblijfseenheid.

Wat moet ik doen

U dient een verzoek voor een tegemoetkoming in planschade in bij de gemeente.

U stuurt het verzoek naar:
Gemeente Baarn
t.a.v. College van Burgemeester en wethouders
Postbus 1003,
3740 BA Baarn.

In dit verzoek geeft u het volgende aan:

 1. Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel emailadres).

 2. Wanneer u de aanvraag door iemand anders laat indienen: een machtiging voor diegene die namens u de aanvraag indient

 3. Omschrijving van de planologische maatregel waardoor de schade wordt veroorzaakt.

 4. Welke schade er wordt geleden (inkomensderving of waardevermindering van de woning).

 5. Schriftelijke onderbouwing van de reden waarom u denkt voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

 6. Het bewijs van eigendom en andere relevante schriftelijke bewijzen en foto’s die uw verzoek ondersteunen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Onderzoek

Een onafhankelijk adviseur stelt vervolgens een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of er sprake is van schade en of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in planschade.

Beslissing

De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt de hoogte van een eventuele tegemoetkoming in planschade. Dit wordt bepaald aan de hand van wat er volgens het bestemmingsplan maximaal mogelijk is en niet op basis van de feitelijke situatie.

Een voorbeeld: Het kan dus voorkomen dat het bestemmingsplan een bouwwerk toelaat van 10 meter hoog.
In werkelijkheid staat er een bouwwerk van 7 meter hoog. In het nieuwe plan mag er 11 meter hoog worden gebouwd. Dan gaat het om een afwijking van 1 meter: de maximale hoogte in het bestemmingsplan is dan leidend.

U krijgt geen tegemoetkoming in planschade als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of een ontwikkelaar. Of als er op een andere manier een vergoeding is gekomen voor eventuele schade.

Welke criteria spelen een rol bij de beoordeling van uw aanvraag?

Wilt u een aanvraag indienen? Houdt u dan rekening met de volgende criteria:

 • Normaal maatschappelijk risico

  Is de schade minder dan 2% van de onroerende zaak of uw inkomen? Dan is er sprake van ‘normaal maatschappelijk risico’. Planschade van minder dan 2% wordt niet vergoed. Is de schade meer dan 2%? Dan wordt de tegemoetkoming verminderd met het bedrag dat overeenkomt met 2% van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen. Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit percentage ook hoger of lager zijn.
 • Voorzienbaarheid

  Wist u of kun u weten dat een planologische maatregel in voorbereiding was in uw omgeving? En hebt u toch de onroerende zaak aangekocht? Dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt maken. Bent u het vervolgens nog niet eens met het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank Midden-Nederland en eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe lang het duurt

De planschadeprocedure duurt ongeveer één jaar. Dit kan langer duren:

 •  bijvoorbeeld als de adviseur nadere informatie nodig heeft
 •  wanneer u gebruik maakt van de bezwaar- en beroepsprocedure.

Kosten

U betaalt € 300,-- voor het indienen van een aanvraag. U ontvangt hiervoor een acceptgiro na ontvangst van uw aanvraag. U moet dit bedrag binnen vier weken na ontvangst van de acceptgiro betalen. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Het bedrag van € 300,-- krijgt u terug als geheel of gedeeltelijk positief over de aanvraag wordt beslist. U krijgt het bedrag niet terug als er geen tegemoetkoming in planschade wordt toegekend. 

Contact

Hebt u nog vragen? Dan neemt u contact op met team Ontwikkeling Ruimte en Omgeving. Dit kan via telefoonnummer 035 54 81 611.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?