Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig. Ook voor bijvoorbeeld het maken van een rioolaansluiting of vervanger.

De gemeente is niet de enige die deze vergunningen verleent. U vindt per vergunning de instanties die voor verschillende activiteiten vergunningen verlenen

 • Wilt u weten of u voor een activiteit een vergunning nodig hebt en waar u die moet aanvragen? Ga dan naar de website van Meldpunt Water(externe link). Hier vult u een formulier in.
 • U kunt ook terecht bij het omgevingsloket(externe link) als u wilt weten of u een vergunning nodig hebt. Hier kunt u ook uw vergunningaanvraag doen.

Lozen van afvalwater

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten hebt u een rioolvergunning nodig van de gemeente. Als u bedrijfsafvalwater wilt lozen op oppervlaktewater in de buurt, hebt u een lozingsvergunning of melding van de waterbeheerder nodig.

Bouwen op en langs het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij Waterschap Vallei en Veluwe(externe link). Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor bijvoorbeeld bouwen in of nabij het water vraagt u een keurvergunning aan bij het waterschap.

 Voorbeelden van situaties waarbij een keurvergunning nodig is:

 •  Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen
 •  Dammen of duikers aanleggen
 •  Watergangen dempen of veranderen
 •  Kabels en leidingen aanleggen
 •  Bouwwerken of beplanting plaatsen
 •  Oppervlaktewater onttrekken of lozen

Grondwater

Grondwater lozen

Als u grondwater wilt lozen in het riool, dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. De gemeente heeft een voorkeur voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater vraagt u een vergunning aan bij Waterschap Vallei en Veluwe(externe link).

Alleen als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is, kan de gemeente eventueel toestemming geven om grondwater te lozen op het riool. Voor lozing op het riool is een (tijdelijke) aansluitvergunning van de gemeente nodig. Het onttrokken en teveel aan grondwater wordt bij voorkeur geloosd op oppervlaktewater. Voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater vraagt u een vergunning aan bij Waterschap Vallei en Eem(externe link).

Grondwater onttrekken

 Bij bepaalde activiteiten in de bodem kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken, bijvoorbeeld:

 •  bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling)
 •  bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling)
 •  bij het uitvoeren van een bodemsanering
 •  voor productieprocessen in industrieën
 •  voor warmte/koude opslag in de bodem

 In veel gevallen heeft u een vergunning voor het onttrekken van grondwater van het Waterschap Vallei en Eem(externe link) nodig. Bij kleinere onttrekkingen is het voldoende als de onttrekking wordt gemeld.

Koude-warmte opslag

Koude- en warmteopslag (KWO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.
 
De provincie heeft de taak de kwaliteit van het grondwater te bewaken. Wie KWO gaat toepassen moet daarom een grondwatervergunning aanvragen. In de vergunning staat welke milieutechnische maatregelen de gebruiker moet nemen om de kwaliteit van het grondwater te behouden. Kan de gebruiker de kwaliteit niet garanderen, dan verleent de provincie geen vergunning.