De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van Baarn gekozen. De gemeenteraad bestaat uit verschillende politieke partijen (fracties) en heeft drie taken: het volk vertegenwoordigen, de kaders vaststellen voor het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders haar taken goed uitvoert.

 Het vergadermodel in Baarn

De gemeenteraad van Baarn vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en invloed kunt uitoefenen. Het vergadermodel van de gemeenteraad is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase is het meest geschikt voor inspraak. Neem gerust contact op met de griffie als u wilt inspreken.

1. Informatie in de Raad (beeldvorming)

In de eerste fase laten de raadsleden zich informeren door het college, inwoners, organisaties of bedrijven. In deze fase is nog geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening door de raadsleden. Bij deze vergadering kan het publiek inspreken of vragen stellen aan de raad. Als u uw mening met de gemeenteraad wilt delen, dan is Informatie in de Raad hier het meest geschikte moment voor.

2. Debat in de Raad (meningsvorming)

In de tweede fase wisselen de raadsleden politieke opvattingen en meningen uit. In deze fase kunt u nog inspreken als u nog iets wilt toevoegen aan wat u heeft ingebracht tijdens Informatie in de Raad.

3. Besluit in de Raad (besluitvorming)

In de derde en laatste fase wordt, soms na een korte discussie over de voorstellen, via een stemming besloten over de voorstellen. Raadsleden kunnen nog wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken of wensen aan het college van B&W (moties) indienen.

Bekijk hier de jaarkalender van de gemeenteraad

De vergaderstukken kunt u vinden op de raadsinformatiepagina(externe link).


De verordening op Informatie in de Raad en Debat in de Raad vindt u op deze pagina(externe link). Het reglement van orde van Besluit in de Raad kunt u hier(externe link) vinden.

Commissies

De gemeenteraad stelt diverse commissies in om invulling te geven aan de drie hoofdtaken. Zo helpt de auditcommissie de raad met de controlerende taak en stelt de agendacommissie de agenda's voor de vergaderingen van de raad op.

Presidium

De fractievoorzitters en de voorzitter van de raad (de burgemeester) vormen samen het presidium. Zij bespreken ongeveer vijf keer per jaar het functioneren en de positie van de raad.

Griffie

De griffie is het aanspreekpunt van de gemeenteraad voor inwoners. Wilt u bijvoorbeeld komen praten over een bepaald onderwerp? Neem dan contact op met de griffie. Daarnaast ondersteunt en adviseert de griffie de raad en de raadsleden in het uitoefenen van hun werkzaamheden. Griffier Cindy Heusingveld is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de burgemeester, de raadsleden en het presidium.

Gedragscode politieke ambtsdragers

De gemeenteraad moet volgens de Gemeentewet een gedragscode integriteit voor bestuurders vaststellen. In de gedragscode(externe link) staan spelregels om Baarn op een integere manier te besturen.

Belangrijk doel van de gedragscode is bestuurders houvast te bieden bij het bepalen van de normen omtrent de integriteit van het bestuur.