De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar rechtstreeks door de inwoners van Baarn gekozen. De gemeenteraad bestaat uit verschillende politieke partijen (fracties) en heeft drie taken: het volk vertegenwoordigen, de kaders vaststellen voor het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders haar taken goed uitvoert.

Vergadermodel

De gemeenteraad van Baarn vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en invloed kunt uitoefenen. Het vergadermodel van de gemeenteraad is opgedeeld in drie fasen:

 1. Informatie in de Raad (beeldvorming). 
 2. Debat in de Raad (meningsvorming). 
 3. Besluit in de Raad (besluitvorming). 

De eerste fase is het meest geschikt voor inspraak. Neem gerust contact op met de griffie als u wilt inspreken.

Toelichting per fase vergadermodel

1. Informatie in de Raad (beeldvorming)

In de eerste fase laten de raadsleden zich informeren door het college, inwoners, organisaties of bedrijven. In deze fase is nog geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening door de raadsleden. Bij deze vergadering kan het publiek inspreken of vragen stellen aan de raad. Als u uw mening met de gemeenteraad wilt delen, dan is Informatie in de Raad hier het meest geschikte moment voor.

2. Debat in de Raad (meningsvorming)

In de tweede fase wisselen de raadsleden politieke opvattingen en meningen uit. In deze fase kunt u nog inspreken als u nog iets wilt toevoegen aan wat u heeft ingebracht tijdens Informatie in de Raad.

3. Besluit in de Raad (besluitvorming)

In de derde en laatste fase wordt, soms na een korte discussie over de voorstellen, via een stemming besloten over de voorstellen. Raadsleden kunnen nog wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken of wensen aan het college van B&W (moties) indienen.

Wanneer vergadert de raad?

De meeste bijeenkomsten zijn op woensdagavond. De exacte data, onderwerpen en vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Bekijk de agenda en onderwerpen

De raad hanteert een jaarkalender met de vergaderdata van raad, fracties en commissies. U kunt deze jaarkalender opvragen via e-mail griffie@baarn.nl

Griffie

De griffie is het aanspreekpunt van de gemeenteraad voor inwoners. Wilt u bijvoorbeeld een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen, neem dan contact op met de griffie.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de griffie de raad en de raadsleden in het uitoefenen van hun werkzaamheden. Griffier Cindy Heusingveld is de eerste adviseur van de gemeenteraad. 

Commissies

De gemeenteraad stelt diverse commissies in om invulling te geven aan de drie hoofdtaken. Zo helpt de auditcommissie de raad met de controlerende taak en stelt de agendacommissie de agenda's voor de vergaderingen van de raad op.

Hier kunt u zien welke raadsleden in welke commissies zitten van de gemeenteraad 2022 - 2026:

Agendacommissie

De gemeente Baarn heeft een agendacommissie die bestaat uit een raadslid vanuit de coalitie en een raadslid vanuit de oppositie. De voornaamste taak van de agendacommissie is om de agenda’s van de vergaderingen voor de raad op te stellen. De agendacommissie vergadert ongeveer één keer per maand, deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het takenpakket van de agendacommissie wordt in hoofdstuk 2 van de Verordening op de Informatie in de Raad en Debat in de Raad beschreven. 


In de agendacommissie zijn door de raad benoemd:

 • Mevrouw M.L. Deurloo 
 • Mevrouw A.M. Martens

Auditcommissie

De gemeentelijke organisatie moet door de gemeenteraad gecontroleerd kunnen worden. Om de raad goed te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden is er een auditcommissie. De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, en heeft een belangrijke adviesrol bij de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. Het politieke oordeel over de adviezen van de auditcommissie en de aanbevelingen van de accountant volgt in de raad. De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. De verordening op de auditcommissie vindt u hier.

In de auditcommissie zijn door de raad benoemd:

 • De heer M.P.J.M. van der Donk
 • De heer W.J.L. Genuit
 • De heer M.R. Korkmaz
 • De heer A.F.M. van der Linden
 • De heer A.R. Stolk

Commissie integriteit

De commissie integriteit functioneert als een (niet partijpolitieke) afvaardiging van de raad. De leden van de commissie integriteit hebben tot taak om bij signalen van integriteitsschendingen in het belang van de gemeente te adviseren, zonder partijpolitieke voorkeuren. In het protocol ‘omgang vermoeden van integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Baarn 2022’ wordt de werkwijze beschreven bij een vermoedelijke integriteitsschending door raadsleden, steunfractieleden, wethouders en de burgemeester.


De volgende leden zijn door de raad in de commissie integriteit benoemd:

 • De heer J.M. Jonkers
 • Mevrouw M.J. Koenders-van de Vrugt
 • De heer M.R. Mascini
 • Mevrouw K.L. Onkels
 • Mevrouw P.A.M. Patrick

Indien leden van de commissie integriteit betrokken zijn bij de kwestie (bijvoorbeeld omdat het vermoeden over hen gaat of omdat zij de melding hebben gedaan), nemen zij niet deel aan de beraadslaging.

Commissie klankbordgesprekken burgemeester

De raad heeft een commissie ingesteld, die jaarlijks een gesprek met de burgemeester voert. Alle fractievoorzitters** zijn lid van de commissie. Bij aanvang van deze raadsperiode heeft de commissie vier raadsleden aangewezen die gedurende deze raadsperiode de gesprekken met de burgemeester voeren. De bijeenkomsten van de commissie en het gesprek met de burgemeester vinden plaats in beslotenheid.

De commissie die de gesprekken met de burgemeester voert bestaat uit:

 • De heer J.J.G. Bosman
 • De heer R.M. Bruins
 • De heer H.J. van Hardeveld
 • Mevrouw S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal
 • De heer M.R.N. Schouten

** M.u.v. de heer Van der Padt. Hij wordt vervangen door mevrouw Oortman Gerlings-van Hal.

Raadscommissie implementatie Omgevingswet

In december 2020 heeft de raad van de gemeente Baarn een raadscommissie implementatie Omgevingswet ingesteld. De commissie heeft onder meer als taken om te fungeren
als klankbordgroep voor organisatie en college en het voorbereiden van de besluitvorming door de raad. De vergaderingen van deze raadscommissie zijn niet openbaar.

De volgende raads- en steunfractieleden zijn door de raad in deze commissie benoemd:

 • De heer V.A. Brinkman
 • De heer J.J.G. Bosman
 • De heer H.J. van Hardeveld
 • Mevrouw M.J. Koenders-van de Vrugt
 • De heer M.H. Verveer

Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de gemeenteraad.
Lees meer over de Rekenkamer.

Vanuit de gemeenteraad is een klankbordgroep gevormd van drie raadsleden die een paar keer per jaar overleg met de Rekenkamer hebben.

Als leden van de klankbordgroep van de Rekenkamer zijn op 25 oktober 2023 door de raad benoemd:

 • Mevrouw M.L. Deurloo
 • De heer M. van den Heuvel
 • De heer A.P. van der Padt

Als plaatsvervangend lid van de klankbordgroep van de Rekenkamer is door de raad op 25 oktober 2023 benoemd:

 • De heer V.A. Brinkman-Koopal

Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en het griffiepersoneel. Voor de praktische en dagelijkse uitvoering van de werkgeverstaak is er een werkgeverscommissie met raadsleden die namens de gemeenteraad de specifieke werkgeversfunctie heeft. De vergaderingen van de werkgeverscommissie vinden in beslotenheid plaats.

In de werkgeverscommissie zijn door de raad benoemd:

 • Mevrouw M.J. Koenders-van de Vrugt
 • Mevrouw A.M. Martens
 • De heer R. van Wijk

Plaatsvervangend voorzitter van de Raad

De burgemeester zit de raadsvergaderingen (oftewel Besluit in de Raad) voor. De plaatsvervangend voorzitter zit de raadsvergadering voor bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. Maar ook als de burgemeester vanuit zijn portefeuille het woord voert in de raadsvergadering.

De heer W.J.L. Genuit is door de raad benoemd tot 1e plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal is benoemd tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Voorzitterspoule

Raadsleden zitten de Informatie in de Raad en het Debat in de Raad voor. Hier is een voorzitterspoule voor in het leven geroepen, die bestaat uit zes voorzitters. Zij zijn technische voorzitters en leiden de vergadering. Ze doen niet mee aan de discussies. De burgemeester zit de raadsvergaderingen (oftewel Besluit in de Raad) voor. Dit is zo bepaald in de gemeentewet. Door de raad zijn de volgende raadsleden als voorzitter benoemd:

 • Mevrouw M.L. Deurloo
 • De heer W.J.L. Genuit
 • De heer H.J. van Hardeveld
 • Mevrouw M.J. Koenders-van de Vrugt
 • Mevrouw A.M. Martens
 • Mevrouw S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal
 • De heer A.P. van der Padt
 • De heer J.M. Jonkers

Raadsrapporteurs bovenlokale samenwerkingen

Overzicht van raadsleden die de ontwikkelingen bij samenwerkingsverbanden van de gemeente Baarn volgen

Als lokale overheden samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren wordt dat een gemeenschappelijke regeling genoemd. Dit zijn meestal samenwerkingen tussen verschillende gemeenten, maar een samenwerking tussen verschillende overheidslagen (gemeenten, provincie) komt ook voor.

Om meer ‘grip’ te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad voor elke regeling raadsrapporteurs ingesteld. Dit zijn raadsleden en steunfractieleden die nauwgezet de ontwikkelingen volgen binnen de hen toegewezen gemeenschappelijke regeling.

De raadsrapporteurs kunnen bijvoorbeeld advies uitbrengen aan de raad als er om een zienswijze wordt gevraagd, of als de jaarrekening/jaarstukken in de gemeenteraad worden besproken. Hieronder ziet u per gemeenschappelijke regeling welke raadsleden en/of steunfractieleden als raadsrapporteur zijn ingesteld.

Uitvoeringsorganisatie BBS 

Dhr. J.J.G. Bosman
Mw. S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal

Meer informatie over BBS

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Mw. M.L. Deurloo
Dhr. M.R. Mascini

www.rmn.nl

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Mw. M.L. Deurloo
Dhr. M.R. Mascini

www.avu.nl

RWA Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA Amersfoort)

Dhr. M.A.C. van Grinsven
Dhr. J.J.G. Bosman

www.amfors.nl

GGD Regio Utrecht (GGDrU)

Mw. E.M. Jacobson
Dhr. H.J. van Hardeveld

ggdru.nl

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Mw. M.J. Koenders-van de Vrugt
Dhr. J.C.A. van Loon

vru.nl/

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Dhr. M.A.C. van Grinsven
Dhr. R. van Wijk

www.rudutrecht.nl/

Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht)

Mw. C.J. Struijk-Cramer
Dhr. D.D. Kolt

www.rid-utrecht.nl/

Centrumgemeente belastingsamenwerking Baarn - Eemnes

dhr. W.J.L. Genuit

www.baarn.nl/belastingen

Regio Amersfoort

Dhr. V.A. Brinkman

www.regioamersfoort.nl/

(Regio Amersfoort is geen gemeenschappelijke regeling, maar een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg).

Presidium

De fractievoorzitters en de voorzitter van de raad (de burgemeester) vormen samen het presidium. Zij bespreken ongeveer vijf keer per jaar het functioneren en de positie van de raad.

Integriteit en gedragscode

Gedragscode politieke ambtsdragers

De gemeenteraad moet volgens de Gemeentewet een gedragscode integriteit voor bestuurders vaststellen. In de gedragscode staan spelregels om Baarn op een integere manier te besturen.

Belangrijk doel van de gedragscode is bestuurders houvast te bieden bij het bepalen van de normen omtrent de integriteit van het bestuur.

Protocol omgang vermoeden van integriteitsschendingen politieke ambtsdragers 

In de gedragscode hebben politieke ambtsdragers (gemeenteraadsleden, steunfractieleden, wethouders en de burgemeester) vastgelegd welke normen zij volgen voor integer bestuur. Die richtlijn helpt bij het maken van de juiste keuzes. Toch kan het voorkomen dat er twijfel ontstaat over hoe integer het gedrag van een politiek ambtsdrager is. In dat geval is het in het belang van alle betrokkenen om een zorgvuldig proces te doorlopen. Daarom heeft de gemeenteraad op 28 september 2022 het protocol Omgang vermoeden van integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Baarn 2022 (PDF)  vastgesteld. Dit protocol beschrijft de werkwijze bij een vermoedelijke integriteitsschending door raadsleden, steunfractieleden, wethouders en de burgemeester.

Melden integriteitsschending

U kunt schriftelijk een melding doen van een mogelijke integriteitsschending van een politieke ambtsdrager. Dit kunt u doen door het formulier ‘registratie vermoeden van integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Baarn’ in te vullen. Dit formulier kunt u opvragen bij griffier Cindy Heusingveld: e-mail c.heusingveld@baarn.nl.

Voor vragen over het protocol of het meldingsformulier kunt u zich wenden tot de griffier.