De gemeente Baarn biedt een stimuleringsregeling voor projecten van samenwerkende kunstenaars,  acteurs, technici, vormgevers en andere culturele zzp’ers in 2024. De regeling steunt hiermee culturele ondernemers die hard geraakt zijn door de economische gevolgen van corona. Daarnaast geeft het een impuls aan het culturele aanbod in onze gemeente. Samenwerkingsverbanden van culturele zzp’ers kunnen van september tot en met november 2023 een aanvraag indienen voor een cultureel initiatief.

Voor projecten in 2024 is in totaal 136.000 euro beschikbaar. Dit budget komt uit de coronaherstelgelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld. De gemeente toetst de aanvraag aan de criteria. Lees de volledige tekst van de regeling

Subsidie aanvragen

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

De subsidieregeling biedt culturele zzp’ers:

 • de mogelijkheid om een betaalde opdracht uit te voeren
 • ruimte om zich inhoudelijk en zakelijk te ontwikkelen.

De subsidie is voor samenwerkingsverbanden van cultureel zzp’ers. De subsidie is voor samenwerkingsverbanden van cultureel zzp’ers. Hierbij gaat het makers (kunstenaars, vormgevers, acteurs et cetera) maar ook om zzp’ers die actief zijn als bijvoorbeeld technicus, decorontwerper, -bouwer, kunstdocent, projectleider of programmeur.

De initiatieven hebben betrekking op (een combinatie van) beeldende kunst, dans, drama, literatuur, muziek, media en erfgoed. En de projecten zijn gericht op de inwoners van Baarn.

Wat is het maximale subsidiebedrag?

De subsidie kan 100% van de projectkosten dekken. Er is geen maximale bijdrage per initiatief. Maar de subsidie moet in redelijke verhouding staan tot de resultaten en de doelstelling.

Voor de uitvoering van deze regeling reserveert de gemeente in totaal een bedrag van 136.000 euro vanuit de coronaherstelgelden die het Rijk beschikbaar stelde.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Samenwerkingsverbanden van cultureel zzp’ers kunnen van september tot en met november 2023 een aanvraag indienen. 

 • De initiatieven moeten plaatsvinden in de periode 1 maart 2024 tot en met 1 maart 2025.
 • Een aanvraag wordt ingediend door een zzp’er die daarmee penvoerder is.

U vraagt de subsidie online aan:

Subsidie aanvragen

Aan te leveren documenten

Bij de aanvraag uploadt u een aantal documenten.

1. Projectplan

In dit plan zet u:

 • naam, adres, email, telefoonnummer, IBAN van de penvoerder
 • een overzicht van alle deelnemende cultureel zzp’ers aan het project
 • voorgenomen activiteiten
 • doelstelling van de activiteiten
 • doelgroep waar de activiteiten zich op richten
 • planning met data van start en afronding
 • de manier waarop aandacht wordt besteed aan bereik van en waardering door de beoogde doelgroep.

2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Uittreksel van de Kamer van Koophandel van elke deelnemende zzp-er.

3. Begroting met uitgaven en inkomsten

Uit de begroting blijkt:

 • hoeveel uur elke zzp-er werkt voor het project
 • wat de totale vergoeding is per zzp-er (hierbij geldt dat vergoeding geschiedt volgens de fair practice code.

4. Omschrijving ontwikkeling en samenwerking zzp'ers 

Een korte omschrijving:

 • hoe het initiatief bijdraagt aan de culturele en/of zakelijke ontwikkeling van de cultureel zzp’ers
 • hoe het bijdraagt aan de samenwerking tussen cultureel zzp’ers.

Toewijzing van de gelden

Alle aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een bijdrage. De criteria leest u in paragraaf 5 van de stimuleringsregeling

Wat doen we als het totaal aangevraagde bedrag hoger is dan het beschikbare budget van 136.000 euro?

Dan stelt de gemeente een externe en onafhankelijke adviescommissie samen. De commissie selecteert de initiatieven die:

 • het meest bijdragen aan de zakelijke en/of artistieke ontwikkeling van culturele zzp’ers uit de gemeente Baarn
 • het meest gericht zijn op samenwerking.

Uiterlijk 1 maart 2024 beslist het college welke initiatieven de gemeente ondersteunt.

Lees voor meer informatie de volledige tekst van de Eenmalige Stimuleringsregeling initiatieven Culturele zzp’ers.

Veelgestelde vragen over deze regeling

Tijdens de informatiebijeenkomst op 26 september 2023 zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op de belangrijkste vragen leest u in dit document link naar pdf bestand

Contact

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met Menno Wiegman, beleidsadviseur cultuur. E-mail m.wiegman@baarn.nl of telefonisch op 06-47980928.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?