De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 23 februari 2022 het bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk vastgesteld. Zes van de negen fracties (14 raadsleden) stemden voor. Groen Links, PvdA en BOP (5 raadsleden) stemden tegen. Er werden twee amendementen en twee moties ingediend, waarvan de amendementen zijn aangenomen en de moties verworpen.

Nadat het ontwerpbestemmingsplan in oktober 2021 ter inzage is gelegd, zijn er 33 zienswijzen ingediend. HBR advocaten heeft de stukken bestudeerd en de gemeenteraad geadviseerd. In februari 2022 heeft de gemeenteraad vier keer vergaderd over het vast te stellen bestemmingsplan. Er hebben vier mensen ingesproken. Het college heeft diverse vragen van raadsleden schriftelijk en tijdens de vergaderingen beantwoord.

Aanpassingen
In het bestemmingsplan zijn mede naar aanleiding van de zienswijzen enkele zaken aangepast. Het mobiliteitsonderzoek uit 2019 en de stikstofberekeningen zijn geactualiseerd. De natuurmaatregelen zijn geborgd en de informele milieu effect rapportage (m.e.r) beoordeling die was opgenomen is omgezet in een formele m.e.r beoordeling. In de teksten van het bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst tussen gemeente en MeyerBergman Erfgoed Groep zijn nog enkele zaken verduidelijkt naar aanleiding van het advies van HBR advocaten.  Alle documenten zijn in te zien via baarn.raadsinformatie.nl

Amendementen en moties
PvdA en Groen Links hebben gezamenlijk twee moties ingediend; een verzoek aan de rekenkamer om onderzoek te doen naar het participatieproces rond het onderwerp Soestdijk, deze is verworpen met 11 stemmen tegen. Daarnaast een verzoek voor verduidelijking van de netto opbrengsten van de woningbouw in het Alexanderkwartier, deze is verworpen met 16 stemmen tegen.

Amendement ingediend door PvdA, VoorBaarn Groen Links en CDA:
Bestaande woningen en andere gebouwen die zich op het landgoed bevinden in de bestemming 'natuur' mogen niet groter worden dan de bestaande grootte. Dit met uitzondering van een nieuw te bouwen werkschuur.
Aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Amendement ingediend door alle fracties met uitzondering van de BOP:
Instemmen met het verzoek van Merhula om de nokhoogte van hun nieuwe gebouw een extra meter hoger te mogen bouwen.
Aangenomen met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Vervolg
Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, volgt een inzageperiode van zes weken, ingaand vanaf de publicatiedatum 4 maart 2022. Het bestemmingsplan is vanaf die datum in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl. Een papieren versie is op afspraak in te zien in het gemeentehuis. Bezwaar maken tegen de plannen is in deze fase alleen nog mogelijk bij de Raad van State. Informatie hierover wordt volgende week gepubliceerd in het gemeentenieuws in de Baarnsche Courant en op de website van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.baarn.nl/Soestdijk