Paleis Soestdijk en omringend landgoed is een rijksmonument dat oorspronkelijk gebouwd is in de 17e eeuw. Na het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard kwam het paleis in 2004 leeg te staan. In 2017 is het door de Nederlandse staat verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij gaan het landgoed en paleis herstellen en renoveren. Het wordt onder meer een platform voor innovatie onder de naam Made by Holland. Kijk op PaleisSoestdijk.nl voor meer informatie over de plannen.

Bij de ontwikkelingen van de plannen zijn de gemeente Baarn, de provincie Utrecht en de gemeente Soest nauw betrokken. 

Wat ging vooraf?

Het herstel van het landgoed Paleis Soestdijk en het realiseren van het concept Made by Holland is een omvangrijk en langdurig traject. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Onderstaand een overzicht van de stappen die tot nu toe zijn gezet.

2022

Februari

Op 23 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Baarn het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vastgesteld. Lees hier het persbericht over het raadsbesluit > 

2021

November

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 8 oktober tot en met 18 november 2021 ter inzage. Er zijn 33 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Deze zijn geanonimiseerd gepubliceerd onderaan deze pagina.

September

De gemeenteraad behandelt in zes vergaderingen het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. Twee vergaderingen zijn gereserveerd voor 43 insprekers; inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder de klankbordgroep. Het bureau HBR advocaten adviseert de gemeenteraad op dit dossier en geeft een toelichting op hun bevindingen. 
Alle stukken en de video opnames van de vergaderingen zijn terug te vinden via de website van de gemeenteraad: raadsinformatie Baarn (klik in de kalender op één van de data in september)

De gemeenteraad van Baarn heeft op 29 september 2021 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk.
Lees hier het persbericht

Juni

Donderdag 15 juli is het raadsvoorstel voor het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken openbaar gemaakt. In het plan dat voorligt is een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het vorig jaar vastgestelde voorontwerp bestemmingsplan. U kunt het raadsvoorstel, het ontwerpbestemmingsplan, de nota van inspraak, het eindadvies van de klankbordgroep en andere stukken nalezen via https://baarn.raadsinformatie.nl. Als u in de kalender klikt op één van de vergaderdata in september, dan opent de agenda onderaan de pagina. In de agenda kunt u klikken op de blauwe pijlen bij de agendapunten, dan klapt een overzicht van de bijbehorende stukken uit.​ 

Lees via deze link het persbericht over het raadsvoorstel

Mei

Paleis Soestdijk tekent intentieverklaring met ondernemersnetwerken Baarn en Soest

2020

December

Eind december 2020 heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep aan de gemeente Baarn laten weten dat zij extra onderzoek gaan doen naar een mogelijk alternatief plan voor woningbouw op het marechausseeterrein (het 'Alexanderkwartier') Dit willen zij doen naar aanleiding van kanttekeningen die o.a. de klankbordgroep plaatste bij het huidige plan. Hierdoor is de behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad van Baarn in maart 2021 verschoven naar september 2021. Lees via deze link de raadsinformatiebrief over dit onderwerp

November

Tijdens de inspraakperiode van 4 september tot en met 15 oktober 2020 heeft de gemeente 49 inspraakreacties ontvangen. Deze reacties kun u helemaal onderaan deze pagina downloaden om in te zien. De gemeente is verplicht om inspraakreacties te anonimiseren bij het openbaar maken, door het zwart maken van de persoonsgegevens. In dit geval heeft één van de briefschrijvers nadrukkelijk aangegeven dat hij niet wil dat zijn naam zwart gemaakt wordt.

De provincie heeft bekendgemaakt dat zij een subsidie zullen verstrekken voor de renovatie van het paleis en landgoed. Lees hier het persbericht >

September/oktober

Inzageperiode voorontwerp bestemmingsplan met de mogelijkheid om een inspraakreactie bij de gemeente in te dienen.

Juli

Gemeenteraad Baarn stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan. Lees hier het bericht

Juni

April

De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep maken bekend in goed overleg een aantal afspraken te hebben gemaakt over de oplossing voor het tekort in het bedrag dat nodig is om de restauratie- en herstelplannen voor Paleis Soestdijk te financieren. Lees hier het persbericht

2019

November

Presentaties van onderzoeken aan de gemeenteraad die nodig waren voor het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in de Pauluskerk is gesproken over onder andere mobiliteit en natuur. 

Juli

Start van het participatieproces rondom de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk. Ruim vijftig omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen samen in Kasteel Groeneveld. Zij maakten kennis met elkaar en stemden in met de onderwerpen en de spelregels van de participatie. 

April

De Baarnse gemeenteraad zou het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van het paleis en het landgoed behandelen. Het ruimtelijk kader is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland. De gemeenteraad besloot toen het Ruimtelijk Kader niet te behandelen, en nam in plaats daarvan twee moties aan. Klik hier om de raadsstukken na te lezen en de opnames van de vergadering te bekijken