Privacy: uw rechten

Het recht op informatie over het gebruik

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens via de gemeentelijke website en het register van verwerkingen.

Het recht op inzage in uw gegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij ons. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en niet die van een ander. U kunt inzage vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen of een afspraak te maken en langs te komen op het gemeentehuis. Heeft u hiervoor een afspraak op het gemeentehuis? Neem dan wel een identiteitsbewijs mee.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd/bewindvoerder) namens u een inzageverzoek doen.

Inzage in uw persoonsgegevens

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een overzicht met daarin:

  • het doel van gebruik;
  • welke persoonsgegevens wij gebruiken;
  • wie toegang heeft tot de gegevens;
  • hoe lang we de gegevens bewaren;
  • waar de gegevens vandaan komen (van u zelf of een andere instantie).

In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk uw gegevens in te zien. Dit laten wij u dan in een gemotiveerd besluit weten.

Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), neemt u contact op met Burgerzaken.

Het recht op verbetering en verwijdering van uw gegevens als deze niet kloppen

Als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, dan kunt u ons vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verbetering en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor verbeteringen in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

U kunt om verbetering of verwijdering van uw gegevens vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons bericht.

Verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens

Het recht op tijdelijke stopzetting van het gebruik van uw gegevens

In sommige gevallen is het mogelijk dat u ons vraagt om het gebruik van uw gegevens tijdelijk te stoppen. Dat is het geval als:

  • U bent het niet eens bent met het gebruik van uw gegevens en wij uw bezwaar in behandeling hebben tot het moment dat hier op is beslist;
  • U van mening bent dat uw gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dat uit te zoeken;
  • Wij uw gegevens willen verwijderen, maar u ze nog nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim;
  • Wij uw gegevens ten onrechte gebruiken, maar u de gegevens nog niet wilt laten verwijderen.

U kunt om beperking van het gebruik van uw gegevens vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Op het moment dat wij uw verzoek om tijdelijke stopzetting hebben ontvangen en een van de 4 voorwaarden doet zich voor dan gebruiken wij uw gegevens niet meer. Op het moment dat blijkt dat uw gegevens wel (weer) juist zijn of uw bezwaar tegen het gebruik niet terecht is en wij van plan zijn uw gegevens weer te gebruiken, dan laten wij u dat vooraf weten.

Tijdelijke stopzetting gebruik van uw persoonsgegevens

Het recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens

U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om bezwaar te maken.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet  als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

U kunt zich tegen het gebruik van uw gegevens verzetten door bovenstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Op het moment dat wij uw bezwaar hebben ontvangen stoppen wij het gebruik als uw gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden .

Als u bezwaar maakt vanwege bijzondere persoonlijke redenen dan stoppen wij het gebruik van uw gegevens tijdelijk. Als er dwingende en gerechtvaardigde gronden zijn waardoor het gebruik van uw gegevens zwaarder weegt  dan uw belang om het gebruik te stoppen dan laten wij u dat weten.

Bezwaar indienen gebruik persoonsgegevens

Het recht om gegeven toestemming in te trekken

Uw toestemming is een wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken. Wij vragen u alleen om toestemming als er voor het gebruik van uw gegevens niet een andere basis is. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. In dat geval stoppen wij met het gebruik van uw gegevens.

Intrekken toestemming gebruik persoonsgegevens 

Het recht bezwaar te maken tegen besluiten  op verzoeken om inzage, verbetering, verwijdering, beperking en verzet

Als u het niet eens bent met een besluit dat wij hebben genomen op uw  verzoek om inzage, verbetering, verwijdering, beperking of  verzet dan kunt u tegen dit besluit bezwaar te maken.

De reguliere bezwaarprocedure van de gemeente Baarn is van toepassing.

Het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Dit recht houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u hebben van ons te ontvangen. Dit recht geldt alleen als het gaat om persoonsgegevens die wij met toestemming van u gebruiken óf om een overeenkomst met  u  uit te voeren.

U kunt deze gegevens dan makkelijk doorgeven aan een andere organisatie met dezelfde soort dienst. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Draag mijn gegevens over

Het recht op een menselijke blik bij besluiten

Als een besluit gevolgen voor u heeft, dan heeft u er recht op dat dit besluit is genomen door een persoon. Bij besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens kunt u een beroep doen op dit recht.

Wij besluiten niet op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan kunt u die bij ons indienen.

Komt u er met ons niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens ook vragen te bemiddelen of te adviseren als er sprake is van een meningsverschil tussen u en ons.

Lokaal Team Baarn en Loket Wonen, Zorg & Welzijn

Gebruik van uw gegevens na een Wmo- of Jeugdmelding

Samen brengen we uw hulpvraag in kaart
Als gemeente voeren wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit. Om deze wetten goed uit te voeren, hebben wij gegevens van u nodig om uw situatie goed te onderzoeken. In de wet staat dat wij deze gegevens van u mogen vragen. Hieronder een voorbeeld:
Wij vragen u met wie u samenwoont. Woont u samen? Dan vragen we wat uw huisgenoten voor u doen en/of wat u voor hen doet. Samen met u brengen we zo uw hulpvraag in kaart.

Welke gegevens noteren we van u?
Uw melding met daarin uw hulpvraag leggen wij vast in goed beveiligde systemen. Deze systemen heten MensCentraal en Zaaksysteem.nl. Tijdens het gesprek vragen we naar uw persoonlijke situatie. Zo brengen we uw hulpvraag volledig in kaart. Samen met u kijken we daarna wat u nodig heeft. Alles wat te maken heeft met uw hulpvraag, leggen we vast in het systeem.

Dit kunnen ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een Burgerservicenummer (BSN) en gezondheidsgegevens. Als uw gezondheid belangrijk is voor de beantwoording van uw hulpvraag, kunnen wij u daar naar vragen. Uiteraard kunt u altijd weigeren deze gegevens te verstrekken. Het kan wel zijn dat wij dan geen goede oplossing hebben voor uw hulpvraag.

Heeft u zorg nodig? Deze zorg wordt betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Hiervoor moeten wij uw BSN in het systeem zetten.

Is uw hulpvraag afgerond of had u geen recht op zorg?  Wij bewaren alle verzamelde gegevens in een digitaal dossier. Dit dossier wordt na 15 jaar volledig vernietigd. Deze termijn staat in de wet.

Met wie delen we uw gegevens?
Soms hebben wij advies nodig, bijvoorbeeld van een arts. Dit hebben wij nodig om de juiste zorg met u te bepalen. Wij moeten daarvoor uw gegevens met een ander delen. Hiervoor vragen wij uw toestemming via een toestemmingsformulier. Op het formulier vermelden we duidelijk waar wij u toestemming voor vragen. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Ook dan kan het zijn dat wij u niet verder kunnen helpen.

Heeft u een rolstoel, woningaanpassing of een vervoersvoorziening nodig? Wij geven uw persoonsgegevens dan door aan een leverancier van hulpmiddelen. De leverancier van dit hulpmiddel stemt het juiste hulpmiddel met u af.

Heeft u recht op zorg vanuit de gemeente? U ontvangt van de gemeente dan een brief. Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat van welke zorgaanbieder u zorg ontvangt. Met deze zorgaanbieder delen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij, omdat de zorgaanbieder anders geen zorg aan u kan leveren. Wij versturen de gegevens via een beveiligde verbinding.

Heeft u geen recht op zorg? Ook dan krijgt u een brief waarin staat waarom dat zo is. Wij delen uw gegevens dan niet met een zorgaanbieder.

Uw rechten
U heeft recht om bij ons te vragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Dit noemen wij ‘inzagerecht’. Bent u het niet eens met de gegevens die wij van u hebben vastgelegd? U kunt ons dan vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij passen de gegevens dan zo snel mogelijk aan.

Heeft u ons toestemming gegeven voor het delen of opvragen van gegevens? U kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken. Wel kan het zijn dat wij u dan niet verder kunnen helpen.

Wilt u meer informatie?
U kunt de medewerker van het Lokaal Team of het Loket Wonen, Zorg & Welzijn om meer informatie vragen. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer (035) 548 16 11.

Heeft u nog vragen over uw privacyrechten?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over uw privacyrechten? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming van de gemeente Baarn via het mailadres gemeente@baarn.nl of het telefoonnummer 035 54 81 611.