Privacy

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldig, juist en veilig gebruik van uw gegevens. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders een privacybeleid vastgesteld.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als daar een wettelijke basis voor is. Deze basis kan zijn: uitvoeren van een overeenkomst, uitvoeren van een wettelijke verplichting, uitvoeren van een  publieke taak, bij een vitaal belang, een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig en waarom?

Wij vragen alleen die persoonsgegevens die wij echt nodig hebben. Het doel van het gebruik en de soort gegevens kunnen per product of dienst verschillen. Het doel kan zijn het afhandelen van aanvragen, heffen en innen van belastingen, verstrekken van uitkeringen of subsidies, betalen van huur voor een stukje grond.

Wij verzamelen en gebruiken verschillende soorten gegevens. Dit kunnen naam en adresgegevens zijn, maar soms ook gevoelige gegevens zoals een burgerservicenummer (BSN) of gezondheidsgegevens.

Overzicht van alle producten en diensten met persoonsgegevens

Wilt u weten voor welke diensten/producten wij welke persoonsgegevens verzamelen en waarom? Raadpleeg dan het register van verwerkingen  onderaan deze pagina. Hierin staan alle producten en diensten beschreven waarbij wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Het register is een dynamisch document en kan worden geüpdatet. Wanneer bijvoorbeeld een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register.

In het register wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen:
NAW = naam, adres, woonplaats
BSN = burgerservicenummer
WOZ = Waardering Onroerende Zaken
BRP = Basisregistratie Persoonsgegevens

Zorgvuldig gebruik en beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beveiligen deze goed. Dit doen wij door alleen die mensen toegang tot uw persoonsgegevens te geven die dat nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Iedere medewerk(st)er heeft een geheimhoudingsplicht.

Wij delen gegevens alleen met andere partijen als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Aan die partijen stellen we dezelfde eisen als die voor ons gelden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Gaat het om uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht:

  • op informatie over het gebruik;
  • op inzage in uw gegevens;
  • op verbetering  en verwijdering van uw gegevens als deze niet kloppen;
  • op tijdelijk stopzetting van het gebruik van uw gegevens;
  • van verzet  tegen het gebruik van uw gegevens;
  • om een gegeven toestemming in te trekken;
  • bezwaar te maken tegen besluitenop verzoeken om inzage, verbetering, verwijdering, beperking en bezwaar
  • een klacht in te dienen
  • recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
  • recht op een menselijke blik bij besluiten

Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Datalek

Ondanks alle zorgvuldigheid en beveiliging kan het soms mis gaan. Onbevoegden hebben toegang tot uw gegevens of uw gegevens zijn verloren gegaan. In beide gevallen is sprake van een datalek. Als het lek grote risico’s voor u heeft melden wij het bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het lek ernstige nadelige gevolgen voor u heeft dan informeren wij u ook.

Ontdekt u zelf een datalek van de gemeente? Meld dit dan via ons contactformulier of neem contact op met de Functionaris gegevensbescherming via gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 54 81 611.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een interne toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Functionaris gegevensbescherming. Heeft u vragen of opmerkingen over (de informatie) over privacy? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via ons contactformulier, het mailadres gemeente@baarn.nl of het telefoonnummer 035 54 81 611.

Te downloaden: