De gemeente Baarn gebruikt persoonsgegevens voor de dienstverlening aan inwoners. U heeft verschillende rechten bij dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op informatie over het gebruik van persoongegevens

U heeft recht op informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de gemeente. Daarom informeren wij u hierover via deze website. Ga naar de pagina Privacy en lees meer over het privacybeleid van de gemeente en hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming, e-mail gemeente@baarn.nl

Recht op inzage in uw gegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij ons. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en niet die van een ander. U kunt inzage vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen of een afspraak te maken en langs te komen op het gemeentehuis. Heeft u hiervoor een afspraak op het gemeentehuis? Neem dan wel een identiteitsbewijs mee.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd/bewindvoerder) namens u een inzageverzoek doen.

DigiD linkInzage in uw persoonsgegevens

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een overzicht met daarin:

 • Het doel van gebruik;
 • Welke persoonsgegevens wij gebruiken;
 • Wie toegang heeft tot de gegevens;
 • Hoe lang we de gegevens bewaren;
 • Waar de gegevens vandaan komen (van u zelf of een andere instantie).

In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk uw gegevens in te zien. Dit laten wij u dan in een gemotiveerd besluit weten.

Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), kunt u online een uittreksel aanvragen.

Verbetering en verwijdering van uw gegevens als deze niet kloppen

Als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt, dan kunt u ons vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verbetering en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor verbeteringen in de BRP neemt u contact met ons op. 

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

U kunt om verbetering of verwijdering van uw gegevens vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons bericht.

DigiD linkVerbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens

Tijdelijke stopzetting van het gebruik van uw gegevens

In sommige gevallen is het mogelijk dat u ons vraagt om het gebruik van uw gegevens tijdelijk te stoppen. Dat is het geval als:

 • U bent het niet eens bent met het gebruik van uw gegevens en wij uw bezwaar in behandeling hebben tot het moment dat hier op is beslist;
 • U van mening bent dat uw gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dat uit te zoeken;
 • Wij uw gegevens willen verwijderen, maar u ze nog nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim;
 • Wij uw gegevens ten onrechte gebruiken, maar u de gegevens nog niet wilt laten verwijderen.

U kunt om beperking van het gebruik van uw gegevens vragen door onderstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Op het moment dat wij uw verzoek om tijdelijke stopzetting hebben ontvangen en een van de 4 voorwaarden doet zich voor dan gebruiken wij uw gegevens niet meer. Op het moment dat blijkt dat uw gegevens wel (weer) juist zijn of uw bezwaar tegen het gebruik niet terecht is en wij van plan zijn uw gegevens weer te gebruiken, dan laten wij u dat vooraf weten.

DigiD linkTijdelijke stopzetting gebruik van uw persoonsgegevens

Verzet tegen het gebruik van uw gegevens

U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om bezwaar te maken.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet  als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

U kunt zich tegen het gebruik van uw gegevens verzetten door bovenstaand webformulier (met DigiD) in te vullen. Op het moment dat wij uw bezwaar hebben ontvangen stoppen wij het gebruik als uw gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als u bezwaar maakt vanwege bijzondere persoonlijke redenen dan stoppen wij het gebruik van uw gegevens tijdelijk. Als er dwingende en gerechtvaardigde gronden zijn waardoor het gebruik van uw gegevens zwaarder weegt  dan uw belang om het gebruik te stoppen dan laten wij u dat weten.

DigiD linkBezwaar indienen gebruik persoonsgegevens

Recht om gegeven toestemming in te trekken

Uw toestemming is een wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken. Wij vragen u alleen om toestemming als er voor het gebruik van uw gegevens niet een andere basis is. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. In dat geval stoppen wij met het gebruik van uw gegevens.

DigiD linkIntrekken toestemming gebruik persoonsgegevens

Recht op geheimhouding van uw gegevens

Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • Niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
 • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • (Na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • Particulieren
 • Commerciële instellingen

DigiD linkDoorgeven geheimhouding persoonsgegevens

Recht bezwaar te maken tegen besluiten op verzoeken om inzage, verbetering, verwijdering, beperking en verzet

Als u het niet eens bent met een besluit dat wij hebben genomen op uw verzoek om inzage, verbetering, verwijdering, beperking of verzet dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken.

De reguliere bezwaarprocedure van de gemeente Baarn is van toepassing.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Dit recht houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u hebben van ons te ontvangen. Dit recht geldt alleen als het gaat om persoonsgegevens die wij met toestemming van u gebruiken óf om een overeenkomst met  u  uit te voeren.

U kunt deze gegevens dan makkelijk doorgeven aan een andere organisatie met dezelfde soort dienst. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

DigiD linkDraag mijn gegevens over

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Als een besluit gevolgen voor u heeft, dan heeft u er recht op dat dit besluit is genomen door een persoon. Bij besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens kunt u een beroep doen op dit recht.

Wij besluiten niet op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan kunt u die bij ons indienen.

Komt u er met ons niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens ook vragen te bemiddelen of te adviseren als er sprake is van een meningsverschil tussen u en ons.

Heeft u nog vragen over uw privacyrechten?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over uw privacyrechten? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming van de gemeente Baarn via het mailadres gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 - 54 81 611.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?