Reageren kan van 28 oktober t/m 24 november 2022

Het college van Burgemeester en Wethouder heeft besloten om de Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten meanderlocatie voor inspraak ter visie te leggen. Gedurende vier weken kunnen bewoners en belanghebbenden hun zienswijze op de plannen geven. De periode gaat in op vrijdag 28 oktober 2022 en eindigt op donderdag 24 november 2022. De Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten is in te zien via de gemeentelijke projectenwebsite (klik hier). Een papieren exemplaar is in te zien bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingsuren.

In 2025 eindigt de huidige erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en het Meander Medisch Centrum (Meander MC). Dit betekent dat de gemeente zich moet beraden over de toekomstige functies van het huidige ziekenhuis. Meander MC wil vanwege de verouderde staat en het beperkte gebruik het huidige gebouw afstoten. Wel willen zij in een moderne en afgeslankte vorm een polikliniek op de locatie behouden om onder meer inwoners van Baarn te kunnen bedienen. Gemeente Baarn is eigenaar van de grond. De gemeente en Meander MC (als eigenaar van de gebouwen) hebben het afgelopen jaar gezamenlijk onderzocht welke functies wenselijk zijn om er in de toekomst te huisvesten. De gewenste nieuwe functies op deze locatie zijn beschreven in de Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie. De herontwikkeling heeft alleen betrekking op de reeds bestrate en bebouwde gronden van het ziekenhuisterrein en niet op het wandelbos. Het Maarschalksbos en het hertenkamp blijven ongewijzigd en openbaar toegankelijk.

Ideeën van belanghebbenden zijn bijgevoegd
Om tot deze Ontwerp Nota te komen zijn meerdere belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers, zorgverleners, belangengroepen en marktpartijen gevraagd naar hun ideeën over de locatie. Een verslag van de ontvangen ideeën en opmerkingen zijn als bijlage aan de Ontwerp-Nota toegevoegd.

Vervolg
Na de periode van inzage worden de ingediende zienswijzen beantwoord, als die er zijn. De zienswijzen en antwoorden worden vastgelegd in een reactienota. De Ontwerp Nota van uitgangspunten en randvoorwaarden wordt vervolgens, indien nodig gewijzigd, samen met de reactienota voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 gebeurt.