Op dinsdagavond 5 maart gingen inwoners en raadsleden in de Herberg van Paulus met elkaar in gesprek over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onder de noemer ‘Raad op Pad’ luisterden de raadsleden naar wat inwoners belangrijk vinden en welke (financiële) keuzes zij zouden maken als het gaat om beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Eén van de belangrijkste werkterreinen van de gemeente

Het programma startte met een presentatie van Aukje Smet, teamleider Beheer Ruimte en Omgeving bij de gemeente Baarn. Voorop staat dat de openbare ruimte van en voor ons allemaal is. Zoals kinderen die samen spelen, mensen die tijdens een wandeling in het park genieten van het groen, jongeren die met elkaar afspreken, mensen die gebruik van de wegen, fietspaden, stoepen en pleinen. Kortom: een groot deel van ons leven speelt zich in de openbare ruimte af en de ‘kwaliteit’ hiervan is mede bepalend voor een goed en prettig leefklimaat.

Aukje Smet maakte duidelijk dat onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte één van de belangrijkste werkterreinen van de gemeente is, waar veel geld in omgaat. De gemeenteraad bepaalt op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt. Zo is de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van het groen, straten en pleinen, fietspaden, speeltuinen, straatmeubilair. Maar ook voor minder zichtbare (maar noodzakelijke) zaken als riolering. Al snel werd door bezoekers van de Raad op Pad opgemerkt dat een mooie, schone en veilige openbare ruimte een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het wordt veiliger en toegankelijker als bijvoorbeeld iedereen het stoepje voor het eigen huis zou schoonhouden. Ook kwam naar voren dat er soms sprake is van tegengestelde belangen. Veel mensen vinden bijvoorbeeld groen in hun straat belangrijk, maar hechten ook waarde aan het hebben van een parkeerplaats voor de eigen deur.

Simulatiespel

De gemeente werkt continu aan een mooie en veilige openbare ruimte. Maar omdat er nu eenmaal meer ambities en wensen zijn dan dat er geld (en capaciteit) beschikbaar is moeten er keuze gemaakt worden. Door het spelen van een simulatiespel wilde de gemeenteraad te weten komen welke keuzes de bezoekers van de Raad op Pad zouden maken. 

In een simulatiespel konden zij aangeven waaraan zij het geld zouden besteden als zij het voor het zeggen hadden. Op de speeltafels lagen plaatjes van de elementen waaraan het geld kan worden besteed (zoals bijvoorbeeld onderhoud Cantonspark of veiligheid en verlichting). Omdat één bezoeker niet voldoende budget had alleen iets te realiseren, moesten er in overleg keuzes gemaakt worden.  Elke bezoeker kreeg bij binnenkomst 3 muntjes. Bij aanvang van het spel moest iedereen verplicht één fiche inleveren voor het onderhouden van de riolering. Een goed werkend riool is namelijk cruciaal voor de volksgezondheid. Vervolgens konden de bezoekers samen bepalen of er bijvoorbeeld wordt ingezet op veiligheid en verlichting (5 muntjes), speelterreinen (3 muntjes) of dat er geld wordt uitgetrokken voor het onderhoud van het Cantonspark (10 muntjes). Verschillende raads- en steunfractieleden speelden de rol van spelleider.  

Het bleek al snel lastig om keuzes te maken. Dat bleek uit de suggesties die klonken om dan maar de algemene reserve van de gemeente aan te boren, of om dingen dan maar half aan te pakken. Het leverde interessante en waardevolle gesprekken tussen bezoekers en politici. Uit overleg, onderhandelingen en soms ook stemmingen bleek dat de bezoekers van de Raad op Pad vooral het geld zouden zetten op veiligheid, verlichting en openbaar groen.

De presentatie van deze Raad op Pad werd gedaan door raadsleden Rik van Hardeveld en Valentijn Brinkman. Voordat zij iedereen uitnodigden om de gesprekken onder het genot van een hapje en een drankje voort te zetten, werd toegelicht waar (globaal) het geld voor het onderhoud van de openbare ruimte nu daadwerkelijk aan wordt besteed. Zo gaat er ongeveer één miljoen euro per jaar naar openbaar groen, circa 150.000 euro naar het snel herstel van storingen, 330.000 euro per jaar naar de riolering. Aan verhardingen is de gemeente ongeveer 260.000 euro per jaar kwijt en aan straatmeubilair 60.000 euro. Er werd benadrukt dat dit geen uitputtend overzicht is, omdat de kosten voor bijvoorbeeld het ophalen en het verwerken van afval buiten niet zijn meegerekend.

Raad op Pad

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad verschillende ‘Raad op Pad’-bijeenkomsten voor inwoners. De bijeenkomsten zijn bedoeld om meer en beter in contact te komen met inwoners rond actuele thema’s, óók – of juist – zonder dat er directe inspraak of besluitvorming aan de orde is. Eerdere bijeenkomsten gingen onder meer over seniorenwoningen, de aanpak van eenzaamheid, de toekomst van het boerenbedrijf, woonruimte voor twintigers en parkeren in woonstraten.