Donderdag 15 juli stuurt de gemeente Baarn het raadsvoorstel en het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk naar de gemeenteraad, die dat in september zal behandelen. Ook ontvangen de raadsleden de 'Nota van inspraak en overleg' en het eindadvies van de klankbordgroep.

Voor de restauratie van Paleis Soestdijk en het herstel van het landgoed is door de eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep een plan gemaakt: Made by Holland. Dit is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan, dat in september en oktober 2020 ter inzage heeft gelegen. De reacties van organisaties, ondernemers en inwoners op het plan zijn samengevat en van een antwoord voorzien in het document 'Nota van inspraak en overleg'. De klankbordgroep heeft na meerdere overlegbijeenkomsten een eindadvies samengesteld.

Naar aanleiding van de amendementen en moties van de gemeenteraad, de inspraakreacties, het advies van de klankbordgroep en de publieke opinie, heeft eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep het plan op een aantal punten aangepast. Daarnaast is er een alternatief plan gemaakt voor de woningbouw op het voormalige marechausseeterrein; het Alexanderkwartier.

Raadsvoorstel

Het college van B&W stelt voor dat de gemeenteraad instemt met de wijzigingen, waardoor het voorontwerp bestemmingsplan verandert in een ontwerpbestemmingsplan.

Ten opzichte van het eerder ingediende plan is in het voorliggende plan een aantal zaken gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De woningbouwplannen voor het marechausseeterrein (bij het 'Borrebos’) zijn verkleind, waardoor meer natuur behouden blijft.
  • Het weiland langs de Praamgracht wordt niet gebruikt als parkeermogelijkheid.
  • Het maximale aantal bezoekers van grote evenementen is verminderd van 10.000 naar 5.000 personen
  • Het amfitheater aan de overzijde van de vijver wordt niet gerealiseerd.
  • Het aantal evenementdagen; 40 in totaal waarvan 12 geluiddragend, wordt overgenomen uit de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente.
  • Lokale ondernemers worden betrokken bij de plannen; dit is in mei vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen MBEG en de Soester Zakenkring en Platform Ondernemend Baarn.

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt het ontwerpbestemmingsplan in september in zes vergaderingen op 1, 2 8, 9, 15 en 29 september. Tijdens de eerste vier vergaderingen ontvangt de raad informatie, onder meer van het externe adviesbureau HBR Advocaten. Op 8 en 9 september is het mogelijk om in te spreken. Insprekers moeten zich aanmelden bij griffie@baarn.nl. Op 15 september is het debat en op 29 september besluit de gemeenteraad.

Vervolg proces

De wettelijke procedure om te komen tot een definitief bestemmingsplan start met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Dit gebeurt waarschijnlijk in oktober/november 2021. Tijdens deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Na afloop van de termijn wordt de zienswijzennota samen met een voorstel tot (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd. Dit is op dit moment gepland voor februari 2022.

Informatie

Alle stukken en bijlagen zijn beschikbaar op https://baarn.raadsinformatie.nl; te vinden door te klikken in de kalender op de vergaderdata in september 2021.

Een samengevat overzicht van het proces en de actuele stand van zaken staat op onze website: www.baarn.nl/paleissoestdijk.