Rioolheffing

De meeste gebouwen zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Alle gebruikers van een gebouw met aansluiting op de gemeentelijke riolering moeten rioolheffing betalen. De gemeente onderhoudt met dit geld de riolering.

Hoe het werkt

De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de gebruiker is van het gebouw met rioolaansluiting. Deze gebruiker moet de rioolheffing betalen. Ook roerende zaken zoals woonschepen of stacaravans kunnen voor de rioolheffing worden aangeslagen als zij op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten.

Teruggave bij verhuizing of overlijden

Als u verhuist, wordt de rioolheffing berekend op basis van het aantal hele maanden dat u op uw oude adres stond ingeschreven. Het bedrag dat u te veel betaald hebt, wordt verrekend met nieuwe of nog openstaande aanslagen. Bent u verhuist binnen de gemeente Baarn? Dan wordt dit bedrag verrekend met de aanslag voor uw nieuwe adres.

Als er na overlijden geen partner op het adres achterblijft en er geen sprake is van eigendom, wordt de aanslag gedeeltelijk verminderd. Na verwerking van de gegevens wordt er een verminderingsbiljet verstuurd. Is de aanslag al betaald? Dan wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Wordt de aanslag in termijnen afgeschreven? Dan wordt de vermindering verrekend met de nog openstaande termijnbedragen. De termijnbedragen worden aangepast en eventueel teveel betaalde bedragen worden terugbetaald.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

De hoogte van de aanslag wordt bepaald door de hoeveelheid afvalwater die u in een jaar op de gemeentelijke riolering loost. Hiervoor gebruikt de gemeente de verbruiksgegevens van het waterleidingbedrijf.

Situatie

Tarief 2024

Perceel zonder drinkwateraansluiting€ 26,94

Tot en met 500 mafgevoerd water

€ 269,41

De tarieven voor afgevoerd afvalwater boven de 500 m3 kunt u terugvinden in de Verordening Rioolheffing 2024.