Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Sophialaan en Wittelaan zijn aan vervanging toe. Na een uitgebreid digitaal participatieproces in 2020 en 2021 heeft het college van B&W het ontwerp vastgesteld. In het voorjaar van 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden.

Afrondende werkzaamheden

De reconstructiewerkzaamheden in de Altalaan, Sophialaan en Wittelaan naderen het einde. De Wittelaan en Altalaan zijn weer open voor verkeer en voor de kerst 2022 zijn de werkzaamheden in de Sophialaan grotendeels afgerond. In januari 2023 gaat de aannemer verder met het plateau op de kruising van de Wittelaan en de Nassaulaan. Daarna zal de aannemer enkele kleine aanpassingen en herstelwerkzaamheden doen. We verwachten dat de laatste werkzaamheden in de openbare ruimte begin februari plaatsvinden.

Groeninrichting

Voor de groeninrichting in de Altalaan, Sophialaan en Wittelaan hebben wij een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp kunt u hieronder downloaden. In de laatste twee weken voor de kerst wordt de beplanting aangebracht. Tijdens het beplanten worden waar mogelijk ook bomen terug geplant. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen en wordt tijdens de werkzaamheden bepaald.

Particulier afkoppelen

Alle bewoners hebben zich kunnen aanmelden voor het afkoppelen van hun perceel. Bij particulier afkoppelen wordt het regenwater dat op uw dak en/of bestrating valt afgekoppeld van de riolering en direct naar de bodem afgevoerd. De voorbereidingen voor het particulier afkoppelen zijn zo goed als afgerond. In januari 2023 gaan wij de werkzaamheden aanbesteden en wij verwachten in februari met de werkzaamheden te starten. Bewoners die zicht hebben aangemeld worden hier nader over geïnformeerd.

Bewonersbrieven door de tijd

November 2020: Omwonenden hebben een brief gehad over de werkzaamheden. In deze brief zijn omwonenden gevraagd naar ervaringen en wensen. Deze brief kunt u hieronder downloaden*.

Mede aan de hand van die inbreng is er een voorgenomen plan gemaakt - een zogeheten voorlopig ontwerp. Dit plan kunt u hieronder downloaden*.

Februari 2021: Aan omwonenden is een tweede brief gestuurd waarin nader wordt ingegaan op een aantal zaken over de herinrichting die zijn voorgesteld en waarop gereageerd kon worden. In deze brief wordt ook ingegaan op de planning en hoe omwonenden een reactie kunnen geven op het voorgenomen plan. Deze brief kunt u ook hieronder downloaden*. 

April 2021: Aan omwonenden is een derde brief gestuurd waarin wordt ingegaan op het concept Definitief ontwerp. Hierin zijn eerdere reacties van omwonenden meegenomen. De brief en het concept definitief ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden*.

September 2021: Omwonenden ontvangen een vierde brief waarin wordt ingegaan op het Definitief ontwerp. De brief en het definitieve ontwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden*.

April 2022: Omwonende ontvangen een vijfde brief over de komende werkzaamheden. 

Mei 2022: Omwonende ontvangen een zesde brief over de start van de werkzaamheden, de werkvolgorde en de te verwachten overlast.

December 2022: Omwonende ontvangen een zevende brief over de afrondende werkzaamheden, de groeninrichting en het particulier afkoppelen.

Bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan november 2020

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Baarn start met voorbereidingen voor het reconstrueren van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. Op het kaartje ziet u welke delen het betreft. De reconstructie is nodig omdat het wegdek en het riool technisch aan vervanging toe zijn.

In deze brief vindt u kort weergegeven wat het voorgenomen plan is voor de reconstructie. Voor het uiteindelijke plan willen we ook de inbreng van omwonenden meenemen. Daarvoor willen wij u ook graag een paar vragen stellen. De vragen vindt u op de achterkant van deze brief. Uw reactie kunt u per e-mail of post sturen naar de gemeente.

Wat is het plan?

Nieuw wegdek: In plaats van het huidige asfalt wegdek, komt er een duurzamer en fraaier wegdek van gebakken straatklinkers.

Nieuw fietspad: Het smalle gedeelte van de Wittelaan (dat aansluit op de Nassaulaan) wordt veranderd in een fietspad.

Nieuw riool: De gemeente vervangt het huidige (gemengde) riool. In de nieuwe situatie komt geen aparte leiding voor regenwater. In plaats daarvan wordt het regenwater met buizen diep in de bodem ingebracht. Dat inbrengen van water in de bodem is niet alleen beter voor het grondwaterniveau, maar helpt ook voorkomen dat het riool overstroomt bij hele zware regenbuien. Deze methode is al op verschillende plekken in Baarn succesvol toegepast.

Uw inbreng is welkom

Op de achterkant van deze brief vindt u een aantal vragen. Wij willen u vragen om uw reactie aan ons door te geven. Dat kan per e-mail naar: e.vervoorn@baarn.nl, of per post: Gemeente Baarn, t.a.v. de heer Vervoorn.

Met uw reacties willen we het voorgenomen plan verder verbeteren, zodat wij u snel een breed gedragen ontwerp kunnen presenteren.

Vragenformulier

Bent u op dit moment tevreden met de huidige inrichting van het openbare gebied?

Zo niet, wilt u ons dan aangeven wat u graag veranderd zou willen zien.

Ervaart u bepaalde problemen met het verkeer en parkeren in uw straat?

Zo ja, wilt u ons dan aangeven wat u graag veranderd zou willen zien.

Bent u in het algemeen tevreden met het beheer en onderhoud vanuit de gemeente, zoals de straatreiniging, het snoeien en het omgaan met meldingen?

Zo niet, wilt u ons aangeven wat er op dit moment niet naar wens gaat. Vanzelfsprekend kunt u ook uw reactie telefonisch doorgeven of gebruik maken van het meldformulier op onze website.

Dit is een tekening van de Altalaan, Sophialaan en Wittelaan

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

2e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan februari 2021

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Baarn is bezig met voorbereidingen voor het herinrichten van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. Hierover hebben wij u in november 2020 een brief gestuurd. Daarin hebben wij u als omwonende naar uw ervaringen en wensen gevraagd. Mede aan de hand van die inbreng kunnen wij u nu een voorgenomen plan presenteren. U vindt dit plan op de gemeentelijke website: www.baarn.nl/altalaan.

In onze eerdere brief hebben wij een aantal zaken over de herinrichting voorgesteld waarop gereageerd kon worden. Hieronder leest u daar meer over. Verderop in deze brief leest u ook over de planning en hoe u een reactie kunt geven op het voorgenomen plan.

Bovengrondse inrichting

Op ons voorstel om de aansluiting met de Nassaulaan om te vormen tot een fietspad zijn vanuit omwonenden zowel positieve- als negatieve reacties binnen gekomen. Als verkeersveilige tussenoplossing is er een fietspad met ‘auto’s te gast’ ingepast. Ook zijn er wisselende reacties ontvangen over het omvormen van asfalt naar een open verharding, (gebakken stenen). In 30-kilometer zones passen we asfaltverhardingen niet meer toe, in verband met duurzaamheid, eenduidigheid, rijsnelheid (op asfalt wordt over het algemeen harder gereden) en gewenste uitstraling. De bomen zullen gehandhaafd worden. Op dit moment is nog niet bekend of de bomen nog grootschalig gesnoeid moeten worden. Tijdens de inmeting is ook gebleken dat er op meerdere plekken sprake is van overhangend groen en/of erfafscheidingen. Wij vragen u om deze in oorspronkelijke staat terug te brengen zodat de gewenste profielen ook daadwerkelijk gaan passen.

Ondergrondse inrichting

De gemeente vervangt het huidige (gemengde) riool. In de nieuwe situatie komt er geen aparte leiding voor regenwater. In plaats daarvan wordt het regenwater met buizen diep in de bodem ingebracht. Dat inbrengen van water in de bodem is niet alleen beter voor het grondwaterniveau, maar helpt ook voorkomen dat het riool overstroomt bij hele zware regenbuien. Deze methode is al op verschillende plekken in Baarn succesvol toegepast. Binnenkort zult u ook benaderd worden over de mogelijkheden voor het zogenaamde particuliere afkoppelen. In principe is dit particuliere afkoppelen een losstaand proces, maar we willen uiteindelijk per wijk een toekomstbestendige en duurzame situatie opleveren. De nuts- en telecompartijen hebben aangegeven geen werkzaamheden meer te zullen uitvoeren.

Uw inbreng is welkom

Het voorgenomen plan vindt u op de website www.baarn.nl/altalaan. Wij verzoeken u om eventuele vragen of reacties op dit voorlopig ontwerp aan ons door te geven. Dat kan per e-mail naar e.vervoorn@baarn.nl of per post naar de Gemeente Baarn, t.a.v. de heer Vervoorn. Ook kunt u uw opmerkingen telefonisch doorgeven of gebruik maken van het meldformulier op onze website.

Wat is de planning?

Met de reacties willen we het voorgenomen plan nog verder verbeteren, zodat wij u snel een breed gedragen definitief ontwerp kunnen presenteren. Dit definitieve ontwerp kunt u zo spoedig als mogelijk op de genoemde website verwachten.

 • Maart/april: Publiceren definitief ontwerp
 • April/mei: Technische voorbereiding
 • Mei/juli: Aanbesteding
 • Augustus/september: Start uitvoering

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Kijk dan op www.baarn.nl/altalaan, stuur een e-mail naar e.vervoorn@baarn.nl of neem telefonisch contact op.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

3e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan april 2021

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Baarn is bezig met voorbereidingen voor het herinrichten van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. Hierover hebben wij u in februari 2021 een tweede brief gestuurd. Daarin hebben wij u als omwonende ook naar uw reactie gevraagd op het gepresenteerde Voorlopig Ontwerp. Mede aan de hand van uw inbreng kunnen wij u nu een Definitief Ontwerp presenteren. U vindt dit plan op de gemeentelijke website: www.baarn.nl/altalaan.

Verderop in deze brief leest u ook over de planning en hoe u een reactie kunt geven op het voorgenomen plan.

Bomen

De gezondheid van de bomen in de straat is bekeken door middel van een zogeheten visuele beoordeling. Hieruit blijkt dat de bomen gemiddeld een goede conditie hebben en een levensverwachting van tussen de 10 en 25 jaar. Er zijn nu dus nog geen grootschalige maatregelen nodig met betrekking tot de bomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er tussentijds geen onderhoud nodig is. De gemeente doet zijn best meldingen te voorkomen over bijvoorbeeld wortelopdruk of bladval.

Particulier afkoppelen

Het project voor het particulier afkoppelen is nog niet begonnen, maar wordt later nog opgestart. U ontvangt hierover vanzelf een bericht. Het particulier afkoppelen staat overigens los van de geplande reconstructie.

Verkeer, parkeren en openbaar groen

In het Definitief Ontwerp faciliteren we wandelen en parkeren zoveel als mogelijk op de zogeheten rabatstrook (dat is de strook langs de kant van het wegdek). Wat betreft het inpassen van parkeren en groen hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de wensen van bewoners mee te nemen, binnen de normen die we als gemeente hanteren.

Wij vragen u opnieuw dringend om eventueel overhangend groen dat vanuit uw tuin de openbare ruimte in groeit, bij te snoeien / oorspronkelijke staat terug te brengen. Op die manier is er genoeg ruimte om de voornemens in het ontwerpplan goed te laten passen.

Uw inbreng blijft welkom

Het voorgenomen plan vindt u op de website www.baarn.nl/altalaan. Wij verzoeken u om eventuele vragen of reacties op dit ontwerp binnen twee weken aan ons door te geven. Dat kan per e-mail naar projectleider Erik Vervoorn, e.vervoorn@baarn.nl of per post naar de Gemeente Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn, t.a.v. de heer Vervoorn. Ook kunt u uw opmerkingen telefonisch doorgeven of gebruik maken van het meldformulier op onze website.

Wat is de planning?

 • April/Juni: Technische voorbereiding
 • Augustus/September: Aanbestedingsfase
 • Oktober: Start uitvoering

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Kijk dan op www.baarn.nl/altalaan voor meer informatie. Beantwoordt dat uw vraag niet, stuur dan een e-mail naar projectleider Erik Vervoorn, via e-mailadres e.vervoorn@baarn.nl of neem telefonisch contact op.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

4e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan september 2021

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Baarn is in november 2020 gestart met de planvorming voor het herinrichten van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan. Hierover hebben wij de belanghebbenden in november, februari en april geïnformeerd. Wij hebben daar van bewoners diverse reacties op gehad en dat heeft tot de onderstaande aanpassingen geleid. De bijbehorende aangepaste ontwerpen kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.baarn.nl/altalaan.

Verkeer

Er is gevraagd om een afsluiting van de doorsteek van de Nassaulaan naar de Wittelaan voor gemotoriseerd verkeer en er alleen een fietsdoorsteek van te maken. We hebben de keuze gemaakt om het ontwerp daarop nog iets aan te passen, maar de doorsteek wel open te houden voor gemotoriseerd verkeer.

Particulier afkoppelen

Het project voor het particulier afkoppelen gaat op korte termijn van start. U ontvangt hierover vanzelf berichtgeving met nadere informatie. Het particulier afkoppelen staat los van de geplande reconstructie.

Groen

In het ontwerp kunt u zien dat de groenstroken ook weer zijn ingepast. Veel bewoners vonden deze afscheiding met de rijbaan zowel beeldbepalend als een wenselijke afscheiding voor de voetgangers. Wij vragen u opnieuw dringend om eventueel overhangend groen dat vanuit uw tuin de openbare ruimte in groeit, bij te snoeien / oorspronkelijke staat terug te brengen. Op die manier is er genoeg ruimte om het ontwerp goed te laten passen.

Vervolg

Het college van B&W heeft het ontwerp inmiddels vastgesteld en hierdoor kan binnenkort ook de technische voorbereiding worden afgerond. De planning ziet er nu als volgt uit:

 • Derde en vierde kwartaal: Technische voorbereiding / Aanbestedingsfase;
 • Eerste kwartaal van 2022: Start van de uitvoering. Over de uitvoering van de werkzaamheden (duur, omleidingsroutes, bereikbaarheid enzovoorts) krijgt u te zijner tijd informatie van de aannemer. U krijgt dan ook de contactgegevens van de uitvoerder waarmee u praktische zaken kunt regelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project, kijk dan op www.baarn.nl/altalaan. Hebt u daarna nog vragen, stuur dan een e-mail naar e.vervoorn@baarn.nl of bel het gemeentehuis tijdens openingsuren, tel. 035-5481611. We gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

5e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan april 2022

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet gaat de gemeente Baarn de Sophialaan en omgeving opnieuw inrichten. In deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

Begin mei start aannemer Vink met de eerste reparaties aan het riool. Aansluitend zal de reconstructie van de weg plaatsvinden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden begin oktober 2022 afgerond.

Wat gaat u merken?

De reparaties aan het riool zullen naar verwachting niet veel overlast geven. Op wisselende plekken zal er een vrachtwagen op de rijbaan staan die de reparaties uitvoert.

Tijdens de reconstructie van de weg worden de wegen in delen afgesloten. Exact wanneer uw straat aan de beurt is en hoe lang de werkzaamheden bij u voor de deur plaats vinden is nu nog niet bekend. U krijgt daarover nog informatie.

Tijdens de uitvoering van de reconstructie in uw straat zal uw woning tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto. Uiteraard is uw woning wel lopend te bereiken en kunnen hulpdiensten, in geval van nood, altijd bij uw woning komen.

Om alle werkzaamheden op tijd klaar te krijgen en de periode van overlast tot een minimum te beperken, zal er op werkdagen gewerkt worden van 7.00 tot 19.00 uur. Mogelijk zal er ook een enkele keer op zaterdag worden gewerkt.

Opslag van materiaal

In het gemeenteplantsoen bij de Wilhelminalaan, ter hoogte van nr.16, zullen enkele containers en bouwhekken worden neergezet. Binnen deze hekken worden tijdens het project materialen opgeslagen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Daarbij moet u denken aan PVC buizen, straatputten en overige materialen die nodig zijn voor het project. Het opgeslagen materiaal komt niet hoger te liggen dan anderhalve meter boven het maaiveld. De bouwhekken zijn verplicht in verband met de veiligheid van kinderen en grotere huisdieren, zodat er een zo klein mogelijke kans is op persoonlijke ongelukken.

Afvalinzameling

Tijdens de werkzaamheden worden de afvalcontainers natuurlijk ook geleegd. Als u deze op de normale aanbieddagen - om 7 uur ’s ochtends - bij het looppad zet, dan zullen de medewerkers van Vink zorgen dat deze aangeboden worden op een locatie die bereikbaar is voor de ophaaldienst RMN.

Hebt u nog vragen, kom naar de informatieavond

Misschien heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of de voorgenomen werkzaamheden. Die willen wij met alle plezier beantwoorden. Kom daarvoor naar de informatieavond op 21 april om 19.30 uur in de Christelijk gereformeerde Kerk in de Nassaulaan. U bent van harte welkom!

Tijdens deze avond krijgt u een uitleg over het particulier afkoppelen door onze Afkoppelcoach en zal aannemer Vink een presentatie geven over de voorgenomen werkzaamheden en faseringen voor de reconstructie. Het ontwerp of de inrichting zelf van de reconstructie staan niet ter discussie.

Aanmelden

Komt u naar de informatieavond? We zouden het op prijs stellen als u dit vooraf per e-mail of telefoon laat weten. Dit kan bij Reinier Roerdink, afkoppeladviseur voor de gemeente Baarn, via e-mail info@roerdinkadvies.nl of tel. 06-12552188.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Ook hopen we op uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Vink Aannemingsmaatschappij B.V., Roerdinkadvies, gemeente Baarn

Uitnodigingsbrief informatiebijeenkomst afkoppelproject Sophialaan e.o.

Geachte meneer/mevrouw,

Zoals u weet gaat de gemeente Baarn de Sophialaan en omgeving opnieuw inrichten. Net als bij een eerder vergelijkbaar project rond de Molenweg, bieden we bewoners in het projectgebied (zie kaartje ommezijde) de mogelijkheid aan om vrijwillig en kosteloos het regenwater van hun dak af te koppelen van de riolering. Regenwater zakt daardoor rechtstreeks de bodem in en stroomt dus niet meer naar het riool. Dat biedt diverse voordelen voor u en uw omgeving. In de bijgaande flyer leest u daar meer over.

Informatieavond

Om u te informeren over dit afkoppelproject is er een speciale informatieavond. U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.
Datum:   donderdag 21 april 2022
Tijd:       19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Nassaulaan 17 in Baarn (Christelijk Gereformeerde Kerk Baarn)

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Om 19.45 starten we met een presentatie van circa een half uur. Hier kunt u kennis maken met de Afkoppeladviseur. Onze adviseur zal u het een en ander uitleggen over het afkoppelproject. Aansluitend zal de Firma Vink een toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden en de planning van de reconstructie Sophialaan e.o. Het ontwerp of de inrichting zelf staan niet ter discussie.

Na de presentaties heeft u de gelegenheid om vragen te stellen aan de verschillende aanwezigen.
Tijdens deze avond zijn alle afkoppelmaterialen aanwezig, zodat u deze rustig kunt bekijken.

Voor het afkoppelproject op particulier terrein wordt nog een apart aanbestedingstraject doorlopen.

Tekening van het projectgebied m.b.t. particulier afkoppelen Sophialaan en omstreken in Baarn
Projectgebied particulier afkoppelen Sophialaan e.o. in Baarn (bron: PDOK Viewer)

Aanmelden

Komt u naar de informatieavond? We zouden het op prijs stellen als u dit vooraf per e-mail of telefoon laat weten. Dit kan bij Reinier Roerdink, afkoppeladviseur voor de gemeente Baarn, via e-mail info@roerdinkadvies.nl of tel. 06-12552188.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen over de werkzaamheden of de inhoud van deze brief? Dan kunt u altijd contact opnemen via tel. 035-5481611 of e-mail: a.jordan@baarn.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

6e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan mei 2022

Geachte heer / mevrouw,

In opdracht van de Gemeente Baarn voert Vink Aannemingsmaatschappij B.V. werkzaamheden uit in uw straat. Hierover bent u in een eerdere brief (begin april) geïnformeerd door de gemeente Baarn. Tot de werkzaamheden behoord het plaatselijk repareren van de riolering, het afkoppelen van het hemelwater in de openbare ruimte en het herinrichten van de straat. Middels deze brief willen wij u informeren omtrent de start van de werkzaamheden, de werkvolgorde en de voor u te verwachten overlast.

Reparaties riolering -Locale afzetting-

We starten met het inspecteren van de riolering. Hiervoor wordt de weg, overdag, plaatselijk afgesloten op de locaties waar een inspectieput aanwezig is.

Het kan hierbij dan voorkomen dat u moet omrijden. Wij kunnen hierbij echter niet precies zeggen op welk moment we in welke straat bezig zijn. Het kan hierbij ook zijn dat wij u verzoeken uw voertuig te verplaatsen om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. We vragen hierbij dan ook uw begrip en medewerking om de uitvoeringsduur en hiermee de overlast te beperken.

Planning inspectie en herstel van de riolering

Op de volgende momenten verwachten wij de werkzaamheden t.b.v. de riool reparatie uit te voeren:

 • 16 en 17 mei, inspectie van de rioleringen;
 • 23 mei t/m 3 juni herstel rioleringen, deze werkzaamheden zijn grotendeels in de Wittelaan.

Incidenteel kan het voorkomen dat wij bij een grotere reparatie de rijbaan, plaatselijke, ook s ’nachts afgesloten houden. Of dit van toepassing is moet blijken uit de uit te voeren inspectie.

Herinrichting straat -Afsluiting-

Voor de herinrichting van de straat wordt tijdens de werkzaamheden er steeds een werkvak met een lengte van ca. 150m afgesloten voor verkeer.

Deze ruimte is benodigd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Gaandeweg het project wordt het werkvak met de werkzaamheden mee verplaatst. Dit werkvak wordt afgesloten voor voertuigen, wel blijft het mogelijk om te voet bij uw woning te komen. Indien nodig worden hiervoor loopschotten en/of platen neergelegd.

Planning van de herinrichting van uw straat

De werkzaamheden starten d.d. 7 juni in de Wittelaan aan de zijde van Gerrit van der Veenlaan tot aan de Altalaan. Navolgend vervolgen wij de werkzaamheden met het restant van de Wittelaan, de Altalaan en de Sophialaan.

Wij verwachten de volgende planning te kunnen hanteren:

 • Wittelaan tot Altalaan, start 7 juni;
 • Wittelaan geheel afgerond voor de bouwvakantie, d.d. 30 juli;
 • Altalaan en de Sophialaan vanaf eind augustus tot en met midden november.

Onderstaand treft u een kaart aan waarin de werkvolgorde zichtbaar is gemaakt.

Missing media-item.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de planning van de werkzaamheden afwijken. Voor de vervolgfases ontvangt u van ons bericht voordat wij starten met de werkzaamheden in uw straat.

Gedurende onze vakantieperiode (30 juli tot en met 21 augustus) zijn alle straten vrij toegankelijk. Daar waar nodig wordt er voorzien in tijdelijke verharding van de straten om ervoor te zorgen dat u tijdens deze periode geen overlast ervaart.

Vuilophaaldienst

Indien tijdens de afsluiting van de straat uw container geleegd moet worden, zorgen wij ervoor dat uw container op een voor de vuilafhaaldienst bereikbare plaats wordt neergezet. Hierbij willen wij u vragen de container, op de dag van lediging, voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

Bouwopslag

Voor de werkzaamheden wordt er een ruimte ingericht voor de opslag van bouwmateriaal aan de Gerrit van de Veerlaan.

Deze locatie wordt door ons afgezet met behulp van hekken.

Contactpersonen

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u, tijdens de reguliere werktijden, contact opnemen met een van onderstaande personen:

 • Arnold van de Hoef (uitvoerder) bereikbaar op telefoonnummer 06-46139570;
 • Teunis Westerbroek (projectleider) bereikbaar op telefoonnummer 06-51845126;
 • Arnoud Jordan (projectleider gemeente Baarn) bereikbaar op telefoonnummer 035-5481611.

Wij zijn ons bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden en doen ons uiterste best om dit voor u te minimaliseren. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Vink Aannemingsmaatschappij b.v. en de Gemeente Baarn

7e bewonersbrief Altalaan Sophialaan Wittelaan december 2022

Beste bewoner, 

De reconstructiewerkzaamheden in de Wittelaan, Altalaan en Sophialaan naderen het einde. Met deze brief informeren wij u over de afrondende werkzaamheden, de groeninrichting en het particulier afkoppelen.

Afrondende werkzaamheden

Voor de kerst zijn de werkzaamheden in de Sophialaan grotendeels afgerond. Als het weer het toelaat passen we in deze periode ook de halfverharding in de Altalaan aan. In januari gaat de aannemer verder met het plateau op de kruising van de Wittelaan en de Nassaulaan. Daarna zal de aannemer enkele kleine aanpassingen en herstelwerkzaamheden doen. We verwachten dat de laatste werkzaamheden begin februari plaatsvinden.

Groeninrichting

Voor de groeninrichting in de Wittelaan, Altalaan en Sophialaan hebben wij een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp vindt u in de bijlage. Omdat de meeste plantvakken niet breed zijn hebben we niet veel keuze tussen de beplantingssoorten. Daarom hebben we ervoor gekozen om direct een definitief ontwerp op te stellen en u geen varianten voor te leggen. In de laatste twee weken voor de kerst wordt de beplanting aangebracht.

Op verzoek van bewoners onderzoeken we ook of het mogelijk is om enkele nieuwe bomen te planten op de ‘open plekken’ in de groenstrook van de Wittelaan. Dit is afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen. De exacte plek van de bomen wordt tijdens de werkzaamheden bepaald. We verwachten dat er ruimte is voor ongeveer vijf bomen.

Particulier afkoppelen

Alle bewoners hebben zich kunnen aanmelden voor het afkoppelen van hun perceel. Bij particulier afkoppelen wordt het regenwater dat op uw dak en/of bestrating valt afgekoppeld van de riolering en direct naar de bodem afgevoerd.

De voorbereidingen voor het particulier afkoppelen zijn zo goed als afgerond. In januari gaan wij de werkzaamheden aanbesteden en wij verwachten in februari met de werkzaamheden te starten. Als u zich heeft aangemeld om uw perceel af te koppelen, wordt u voor de werkzaamheden nader geïnformeerd.

Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u dit alsnog? Dit kan tot vrijdag 20 januari 2023 bij Reinier Roerdink, afkoppeladviseur voor de gemeente Baarn, via e-mail info@roerdinkadvies.nl of telefoon 06 – 125 52 188.

Mail of bel gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Paul Verweij, projectleider civiel, via p.verweij@baarn.nl of via 06 – 270 48 859.

Met vriendelijke groet,

Paul Verweij

Projectleider gemeente Baarn