Voor het kappen van een boom (houtopstand) gelden regels. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over de regels en procedures in de gemeente Baarn.

Uitgangspunten

 • Gemeente Baarn vindt het belangrijk dat natuur en dierenleven (in de boom) behouden blijven.
 • Het kappen van gezonde en (bijna) dode bomen is alleen toegestaan met een vergunning.
 • Er is een aantal uitzonderingen. Lees hierover meer op deze pagina.
 • Neem bij twijfel en in gevaarlijke situaties contact op met de gemeente.
 • Het beheer van de bomen in de openbare ruimte is in handen van de gemeente.

Kan er iemand komen kijken of het zin heeft een kapvergunning aan te vragen?

De hoofdregel met betrekking tot het kappen van bomen binnen de gemeente Baarn is dat voor het kappen van gezonde bomen doorgaans geen omgevingsvergunning wordt verleend. De gemeentelijke boomadviseur komt in sommige gevallen kijken indien dit nog noodzakelijk is naar aanleiding van de door u aangeleverde stukken. De beoordeling van de boomadviseur is onderdeel van de uiteindelijke verlening of weigering van de vergunning. Wilt u toch een advies voordat u een vergunningaanvraag doet? Neem dan contact op met een boomverzorgingsbedrijf of boomadviesbureau.

Wanneer mag ik vergunningsvrij bomen kappen?

In het kort zijn er drie criteria waarbij u geen vergunning nodig heeft. Let op: dit geldt voor woningen die niet binnen een beschermd dorpsgezicht vallen dan wel een monumentale status hebben.

 • Is uw perceel kleiner dan 350 m²? Dan heeft u geen vergunning nodig.
 • Gaat het om coniferen van het geslacht Thuja of Chamaecyparis of Cupressocyparis? Dan mag u deze vergunningsvrij kappen. Bomen van de familie Taxus, Tsuga en Cedrus en Cryptomeria o.a. zijn wel vergunningsplichtig. 
 • Zijn uw bomen kleiner dan 78 cm in omtrek (= kleiner dan 25 cm diameter)? Dan heeft u geen vergunning nodig. U kunt deze omtrek meten op 130 cm hoogte.

  Bij een meerstammige boom meet u de dikste stam.

In alle overige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik aanleveren voor een aanvraag van een kapvergunning?

Een aanvraag van een kapvergunning dient u online in via het Omgevingsloket. Als bijlage levert u de volgende informatie aan:

 • De locatie van de boom/bomen ten opzichte van het (te realiseren) object, perceelgrens of andere bomen (situatietekening);
 • Foto’s (overzichtsfoto en detailfoto’s);
 • Onderzoeksrapport waarin wordt beschreven waarom de boom (bomen) gekapt dienen te worden.
 • In het geval van een (nieuw)bouwproject dient u tevens een Boom Effect Analyse aan te leveren.

Welke informatie dient de aanvraag verder te bevatten?

 • De locatie van de boom/bomen ten opzichte van het (te realiseren) object, perceelgrens of andere bomen (situatietekening);
 • De diameter of omtrek van de boom of bomen in cm, gemeten op 130 cm boven de grond;
 • Gaat u herplanten? Zo ja, welke soort gaat u herplanten? Zo nee, waarom niet?

Na ontvangst wordt nagegaan of alles compleet is om tot beoordeling over te gaan. Het is mogelijk dat u aanvullende gegevens of onderzoeken moet aanleveren op advies van de adviseur van de gemeente Baarn.

De volgende onderzoeken kunnen als aanvulling vereist zijn:

 • Een nader technisch onderzoek; hierbij wordt met apparatuur de boom beoordeeld of deze (on)veilig is, bijvoorbeeld bij zwamaantastingen, holten of vermeende instabiliteit.
 • Een flora en faunaonderzoek (ecologische quickscan); dit is een onderzoek naar beschermde plant- of diersoorten.
 • Een Boom Effect Analyse (BEA). Bij o.a. bouwwerkzaamheden of nieuwbouw waar bomen mogelijk negatief effect van de werkzaamheden ondervinden kan dit onderzoek vereist zijn. Hiervan is een boombeschermingsplan onderdeel. Hier wordt door een boomadviseur aangegeven hoe bepaalde waardevolle bomen tijdens werkzaamheden beschermd dienen te worden.

Hoe zit het met een beschermd dorpsgezicht?

Binnen de gemeente Baarn zijn drie dorpsgezichten beschermd. Het prins Hendrikpark, Lage Vuursche en het Rode Dorp. De exacte grenzen kunt u het makkelijkst bekijken via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link). Als een boom binnen de grenzen van een beschermd dorpsgezicht staat, is er sprake van de weigeringsgrond ‘cultuurhistorische waarde’. Op basis hiervan kan een vergunning geweigerd worden.

Ik huur van Eemland wonen, wat nu?

U kunt een verzoek indienen bij Eemland wonen, zij kunnen als zij dit wenselijk achten, voor u een vergunning aanvragen.

Kan ik een noodkapvergunning aanvragen?

Hiervoor doet u een normale vergunningaanvraag. Maak gelijktijdig bij de gemeente telefonisch of per e-mail melding van de noodsituatie. Als de boomdeskundige (na veldbezoek) de urgentie onderschrijft, wordt er een toestemming tot noodkap geregeld. De vergunningprocedure gaat na de noodkap door. Zijn er weigeringsgronden? In sommige gevallen verlenen wij dan een vergunning waarin u wel een herplantplicht wordt opgelegd.

Hoe wordt er beoordeeld bij een kapaanvraag

De door u ingediende aanvraag wordt beoordeeld door de gemeentelijke boomadviseur. De boomadviseur kijkt in eerste instantie of uw aanvraag compleet is. Zijn alle noodzakelijke stukken aangeleverd? Uw belangen worden afgewogen tegen de ‘belangen van de boom’ en er wordt nagegaan of er weigeringsgronden zijn.

De gemeentelijke boomadviseur van de gemeente Baarn neemt, indien noodzakelijk, contact op voor een afspraak. U hoeft bij de beoordeling niet aanwezig te zijn, maar het mag uiteraard wel.

De gemeente doet geen onderzoek naar de risico’s of gebreken van uw boom, dat dient u zelf uit te laten voeren.

Ook wordt gevraagd of en hoe u wilt herplanten bij een eventueel vergunningverlening.

Na beoordeling ontvangt u binnen enkele weken een besluit met een toelichting en verdere voorschriften.

Wat wordt bedoeld met weigeringsgronden?

Dit zijn argumenten waarop een vergunning kan worden geweigerd. Bijvoorbeeld omdat de boom beeldbepalend is of dat deze waarde heeft voor natuur en milieu. Ook de locatie van de boom binnen een beschermd dorpsgezicht binnen de gemeente kan een weigeringsgrond zijn. Meer informatie kunt u terugvinden in de verordening fysieke leefomgeving Baarn, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/.

Ik heb overlast van bomen, kan ik een kapvergunning krijgen?

Dit hangt sterk van de overlast af. In de regel is er geen sprake van zwaarwegende overlast als dit om vruchten, schaduw of bladeren gaat. Ook aanleg van zonnepanelen is geen reden voor een positief besluit. Zwaarwegende overlast zult u moeten kunnen toelichten en onderbouwen, bijvoorbeeld met een schaduwanalyse.

Wanneer heb ik de meeste kans op een vergunning?

Als er weigeringsgronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen wordt er in de regel geen vergunning verleend. Deze zogenaamde verwijderingsbelangen kunnen o.a. risico voor de omgeving zijn, een boom een slechte conditie heeft of nagenoeg dood is. De gemeentelijke boomadviseur beoordeelt dit en u kunt de noodzaak tot kappen verduidelijken door voldoende onderbouwing van uw argumenten, middels extern onderzoek.

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van een (bijna) dode boom?

Ja, en in de meeste gevallen krijgt u een omgevingsvergunning, maar het is mogelijk dat er een aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden naar bijvoorbeeld vleermuizen of holtebewonende soorten. Ook kan er een herplantplicht worden opgelegd.

Wanneer krijg ik een herplantplicht?

Als u ondanks eventuele weigeringsgronden een vergunning krijgt,  kan er een herplantplicht opgelegd worden. U dient dan een nieuwe boom te planten na de kap. U heeft dan gelijk een instandhoudingsplicht, dus u moet er voor zorgen dat de boom ook goed blijft groeien en volwassen kan worden.

Er worden in de regel geen eisen gesteld qua boomsoort of locatie (mits niet binnen 2 meter van erfgrens conform BW artikel 5:42), maar wel qua uiteindelijke grootte van de boom. Een boom van de 1e grootte kan hoger worden dan 18 m na enkele tientallen jaren, zoals eik, beuk, linde, den enz. Een boom van de 3e grootte wordt niet hoger dan 6 m, zoals een sierkers, fruitbomen of leibomen. Een boom van de 2e grootte zit ertussen in.

Een leiboom is juridisch gezien ook een boom, en moet ook 2 m van de erfgrens geplant worden, tenzij uw buren akkoord gaan met een kortere afstand.

Wat is het bomenfonds?

Als uitvoering van een herplantplicht binnen het perceel niet mogelijk is, kunnen wij u een financiële herplantplicht opleggen. Dit is een compensatiebedrag van € 350,00 dat gestort wordt in het Bomenfonds gemeente Baarn. Van deze bedragen worden bomen geplant in de openbare ruimte van de gemeente Baarn.

Wat is een bomeneffectanalyse (BEA)?

Dit is een gestandaardiseerd onderzoek waarin de invloeden van werkzaamheden op de bomen in het plangebied worden onderzocht. Een BEA wordt vereist bij bijvoorbeeld bij de (aan)bouw van een huis of een andere ruimtelijke ontwikkeling. Middels dit onderzoek wordt duidelijk wat de gevolgen voor de bomen zijn en welke (beschermings)maatregelen noodzakelijk zijn. Ook wordt helder voor welke bomen een vergunning voor kap noodzakelijk is en welke bomen behouden moeten blijven. Bij eventuele vergunning is de BEA (de boomtechnische adviezen) of onderdelen hiervan van toepassing. Hier wordt ook op gehandhaafd tijdens de werkzaamheden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?