Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, een boom wilt kappen of iets anders wilt veranderen in of rondom uw woning. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan direct of u een vergunning aan moet vragen. Ook aanvragen dient u in via het Omgevingsloket. Als particulier heeft u hiervoor uw DigiD nodig. Als bedrijf gebruikt u eHerkenning.

Ga naar Omgevingsloket(externe link)

Hoe het werkt

Conceptaanvraag/vooroverleg

Bij complexe plannen en plannen die niet binnen het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)) passen, raden wij u aan om vooruitlopend op uw formele aanvraag voor een omgevingsvergunning een conceptaanvraag / vooroverleg in te dienen. Uw vooroverleg ontvangen wij graag digitaal via www.omgevingsloket.nl(externe link). U kiest dezelfde weg als bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. U kiest bij het indienen van uw aanvraag voor de optie ‘Vooroverleg’.

Vergunningsvrij bouwen

In de BOR bijlage II op wetten.overheid.nl vindt u de regelgeving met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. Past uw plan binnen deze regelgeving? Dan hoeft u geen melding te doen bij de gemeente. Uiteraard dienen bouwwerken ook te voldoen aan het bouwbesluit. Twijfelt u of u de regelgeving juist interpreteert? U kunt uw plan dan door ons laten toetsen. Hiervoor dient u uw plan in via www.omgevingsloket.nl(externe link) middels het aanvragen van een vooroverleg. Dit gaat op dezelfde wijze als wanneer u een omgevingsvergunning zou aanvragen. U kiest dan bij het indienen van uw aanvraag voor de optie ‘Vooroverleg’. Er zijn kosten verbonden aan het toetsen van vergunningsvrije plannen. In de legesverordening(externe link) vindt u de actuele tarieven.

Bouwdossier opvragen (o.a. bouwtekeningen)

Wilt u het bouwdossier van een bepaald adres in Baarn ontvangen? Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar vergunningverlening@baarn.nl met het adres waar u het bouwdossier van wenst te ontvangen samen met uw NAW-gegevens. Er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een bouwdossier. In de legesverordening(externe link) vindt u de actuele tarieven.

Het plaatsen van bouwcontainers en dergelijke aan de openbare weg

Het plaatsen van bijvoorbeeld een bouwcontainer is vergunningsvrij. U heeft wel een plicht dit te melden. Een bouwcontainer mag bijvoorbeeld geen gevaar opleveren voor medeweggebruikers en mag ook niet zomaar op een groenstrook worden geplaatst. Voor het gebruikmaken van gemeentegrond middels het plaatsen van een bouwcontainer e.d. bent u precario verschuldigd. In de precarioverordening(externe link) vindt u de actuele tarieven. U kunt uw melding doen via verkeer@baarn.nl. Graag ontvangen wij uw NAW-gegevens, een foto van de locatie waar u het object wenst te plaatsen,& de afmetingen hiervan en de periode dat het object aan de openbare weg zal staan.

Aanleggen inrit/uitweg

Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit/uitweg moet u altijd een vergunning aanvragen. U kunt uw plan indienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). In de Verordening Fysieke Leefomgeving leest u waar uw plan aan dient te voldoen. Een aanvraag omgevingsvergunning kan worden geweigerd indien bijvoorbeeld een openbare parkeerplaats komt te vervallen door het aanleggen van een inrit. Ook parkeren voor de voorgevel is niet wenselijk.

Hoe lang het duurt

Eenvoudige aanvraag of uitgebreide aanvraag?

Een uitgebreide aanvraag houdt in:

  • Vergunning voor het wijzigen of veranderen van een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten;
  • Aanvraag omgevingsvergunning milieu;
  • Wijziging van het bestemmingsplan;
  • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Als geen van deze bovenstaande opties van toepassing is, dan is er sprake van een eenvoudige aanvraag.

Eenvoudige aanvraag

De beslistermijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning is in principe 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Is men het niet eens met de omgevingsvergunning, dan kan er binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt.

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan binnen 6 weken in uw zienswijze aan waarom. De zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Kosten

Aan het in dienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten(externe link) verbonden.