Voor bepaalde veranderingen in en rondom uw woning heeft u een vergunning nodig. Dat kan zijn als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of een boom wilt kappen. Controleer altijd eerst of u een vergunning nodig heeft. Dat doet u met de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket. U ziet dan direct of u een vergunning aan moet vragen. De aanvraag dient u in via het Omgevingsloket. 

Ga naar het Omgevingsloket(externe link)

Bij het digitale Omgevingsloket kunt u terecht voor:

 • het toetsen of u een vergunning nodig heeft: de vergunningscheck
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning
 • het indienen van een vooroverleg bij complexe plannen 

Kosten aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Wat de kosten in uw situatie zijn leest u in de tarieventabellink naar pdf bestand

Hoe lang de aanvraag duurt

Reguliere procedure of uitgebreide procedure?

Een uitgebreide procedure houdt in:

 • Vergunning voor het wijzigen of veranderen van een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten;
 • Aanvraag omgevingsvergunning milieu;
 • Wijziging van het omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan);
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Als geen van deze bovenstaande opties van toepassing is, dan is er sprake van een eenvoudige aanvraag.

Eenvoudige aanvraag: binnen 8 weken

De beslistermijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning is in principe 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Bent u het niet eens met een afgegeven omgevingsvergunning? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Uitgebreide aanvraag: beslistermijn 26 weken

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan binnen 6 weken in uw zienswijze aan waarom. De zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Complexe plannen buiten bestemmingsplan

Bij complexe plannen en plannen die niet binnen het omgevingsplan passen, raden wij u aan om vooruitlopend op uw formele aanvraag voor een omgevingsvergunning een verzoek voor een vooroverleg in te dienen.

Uw verzoek ontvangen wij graag digitaal via het Omgevingsloket(externe link). U kiest dezelfde weg als bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. U kiest bij het indienen van uw aanvraag voor de optie 'Conceptverzoek'. 

Vergunningsvrij bouwen

Wettelijke regels

Meer informatie is beschikbaar via het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) op https://iplo.nl/thema/bouw/bouwen-vergunning-melding/(externe link). Hier kunt u meer te weten komen over vergunningsvrij bouwen, waaronder:

 • Bijbehorende bouwwerken (zoals uitbouwen bij woningen)
 • Dakkapellen
 • Dakramen
 • Erfafscheidingen
 • Kozijnen en gevelpanelen
 • Schotelantennes
 • Zonnecollectoren en zonnepanelen op daken
 • Vergunningsvrije airco's en warmtepompen
 • Vergunningsvrije rookgasafvoeren

Toets door de gemeente

Twijfelt u of u de regelgeving juist interpreteert? U kunt uw plan dan door ons laten toetsen. Hiervoor dient u uw plan in via het Omgevingsloket(externe link) door het aanvragen van een vooroverleg. Dit gaat op dezelfde manier als wanneer u een omgevingsvergunning zou aanvragen. U kiest dan bij het indienen van uw aanvraag voor de optie ‘Vooroverleg’.

Er zijn kosten verbonden aan het toetsen van vergunningsvrije plannen. In de legesverordening vindt u de actuele tarieven.

Bouwdossier opvragen (o.a. bouwtekeningen)

Bent u op zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een pand? 

2017 tot heden

Bouwdossiers en bouwtekeningen van 2017 tot heden kunt u bij de gemeente Baarn opvragen. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier

Aan het opvragen/inzien van deze dossiers zijn leges (kosten) verbonden. In de legesverordening vindt u de actuele tarieven.

1900 tot 2017

De bouwtekeningen van de periode 1900 tot 2017 kunt u digitaal inzien via het E-loket bouwdossier(externe link) van Archief Eemland.

Bouwcontainers en andere objecten aan de openbare weg: melden

Let op als u voor een verbouwing een bouwcontainer, kraan, schaftwagen, toilet of ander object wilt plaatsen in de openbare ruimte. 

 • Het plaatsen van het object is vergunningsvrij
 • Lees onderstaande voorwaarden bij plaatsing 
 • U bent verplicht de plaatsing te melden bij de gemeente.

Voorwaarden 

Een bouwcontainer of ander object mag geen overlast veroorzaken. Dit zijn de voorwaarden:

 • Het object mag het trottoir niet blokkeren.
 • Object mag maximaal één openbare parkeerplek in beslag nemen.
 • Object mag zicht van automobilisten in een bocht niet belemmeren
 • Object is duidelijk zichtbaar/herkenbaar, ook ’s avonds. Dus minimaal voorzien van reflecterend materiaal op de hoeken.
 • Er mogen geen voorwerpen uitsteken.
 • Een bouwcontainer graag dagelijks afdekken.
 • Container vol? Dan zo spoedig mogelijk legen of verwijderen.

Melden

DigiD linkMelden object op gemeentegrond (met DigiD)

eHerkenning linkMelden object op gemeentegrond (eHerkenning)

Aanleggen inrit/uitweg: vergunning verplicht

Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit/uitweg moet u altijd een vergunning aanvragen. U kunt uw plan indienen via het Omgevingsloket(externe link). In de Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn(externe link) leest u waar uw plan aan dient te voldoen.

Een aanvraag omgevingsvergunning kan worden geweigerd. Bijvoorbeeld als een openbare parkeerplaats komt te vervallen door het aanleggen van een inrit. Ook parkeren voor de voorgevel is niet wenselijk.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?