Omgevingsvergunning

 • Wat is het

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, een boom wilt kappen of iets anders wilt veranderen in of rondom uw woning. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan direct of u een vergunning dient aan te vragen. Als particulier kunt u uw aanvraag online indienen met uw DigiD.

  Vergunningscheck via het Omgevingsloket

  Als bedrijf kunt u de aanvraag ook online indienen, maar dan hebt u een eHerkenning nodig.

  Online aanvraag met eHerkenning

 • Hoe het werkt

  Conceptaanvraag/vooroverleg

  Bij complexe plannen en plannen die niet binnen het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) passen, raden wij u aan om vooruitlopend op uw formele aanvraag voor een omgevingsvergunning een conceptaanvraag / vooroverleg in te dienen. Uw vooroverleg ontvangen wij graag digitaal via www.omgevingsloket.nl. U kiest dezelfde weg als bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. U kiest dan bij het indienen van uw aanvraag voor de optie ‘Vooroverleg’.

  Vergunningsvrij bouwen

  In de BOR bijlage II op wetten.overheid.nl vindt u de regelgeving met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. Past uw plan binnen deze regelgeving? Dan hoeft u geen melding te doen bij de gemeente. Uiteraard dienen bouwweken bijvoorbeeld ook te voldoen aan het bouwbesluit. Twijfelt u of u de regelgeving juist interpreteert? U kunt uw plan dan door ons laten toetsen. Uw plan kunt u dan indienen via www.omgevingsloket.nl middels het aanvragen van een vooroverleg. Dit gaat op dezelfde wijze als wanneer u een omgevingsvergunning zou aanvragen. U kiest dan bij het indienen van uw aanvraag voor de optie ‘Vooroverleg’. Er zijn kosten verbonden aan het toetsen van vergunningsvrije plannen. In de legesverordening vindt u de actuele tarieven.

  Bouwdossier opvragen (o.a. bouwtekeningen)

  Wilt u het bouwdossier van een bepaald adres in Baarn ontvangen? Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar vergunningverlening@baarn.nl met het adres waar u het bouwdossier van wenst te ontvangen samen met uw NAW-gegevens. Er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een bouwdossier. In de legesverordening vindt u de actuele tarieven.

  Het plaatsen van bouwcontainers en dergelijke aan de openbare weg

  Het plaatsen van bijvoorbeeld een bouwcontainer is vergunningsvrij. U heeft wel een plicht dit te melden. Een bouwcontainer mag bijvoorbeeld geen gevaar opleveren voor medeweggebruikers en mag ook niet zomaar op een groenstrook worden geplaatst. Voor het gebruikmaken van gemeentegrond middels het plaatsen van een bouwcontainer/bouwkeet e.d. bent u precario verschuldigd. In de precarioverordening vindt u de actuele tarieven. U kunt uw melding doen via vergunningverlening@baarn.nl. Graag ontvangen wij uw NAW-gegevens, een foto van de locatie waar u het object wenst te plaatsen, de afmetingen hiervan en de periode dat het object aan de openbare weg zal staan.

  Aanleggen inrit/uitweg

  Voor het aanleggen of wijzigen van een inrit/uitweg moet u altijd een vergunning aanvragen. U kunt uw plan indienen via www.omgevingsloket.nl. In de Verordening Fysieke Leefomgeving leest u waar uw plan aan dient te voldoen. Een aanvraag omgevingsvergunning kan worden geweigerd indien bijvoorbeeld een openbare parkeerplaats komt te vervallen door het aanleggen van een inrit. Ook parkeren voor de voorgevel is niet wenselijk.

 • Hoe lang het duurt

  Eenvoudige aanvraag of uitgebreide aanvraag?

  Onder een uitgebreide aanvraag wordt verstaan:

  • vergunning voor het wijzigen of veranderen van een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten
  • aanvraag omgevingsvergunning milieu
  • wijziging van het bestemmingsplan
  • omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

  Als geen van deze bovenstaande opties van toepassing is, dan is er sprake van een eenvoudige aanvraag.

  Eenvoudige aanvraag

  De beslistermijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning is in principe 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. 

  Is men het niet eens met de omgevingsvergunning, dan kan er binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt.

  Uitgebreide aanvraag

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. 

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan binnen 6 weken in uw zienswijze (mening) aan waarom. De zienswijze worden meegenomen in de besluitvorming. 

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Kosten

  Aan het in dienen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden.

 • Contact

  Neem voor meer informatie contact op met de gemeente en vraag naar de afdeling Vergunningverlening.
  Telefoon: 035 - 54 81 611

 • Openbare documenten

 • Gerelateerd